ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ- Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ)
NEWS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ- Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ)
Tuesday, 29 April 2014 09:00
There are no translations available.

  

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ- Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ)

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης

ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ»

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.133.GP.ΠΟ-0414

ΑΔΑ: ΒΙ09469ΗΞΩ-ΥΜΥ

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

28-04-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 16.η Μαίου 2014, ώρα 15:00

  

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ- Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ)» (εφεξής καλούμενου Έργου) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας. 

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξη ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με την φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 31-12-2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης. 

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα των αντισυμβαλλόμενων, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας. 

Τα αντικείμενα του προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα περιγράφονται ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Προφίλ υποψηφίων συνεργατών

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

ΓΛΩΣ_ΔΠ1

Υπολογιστικός Γλωσσολόγος

1

Προσαρμογή και ανάπτυξη γλωσσικών πόρων και γλωσσικής τεχνολογίας στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Ανάλυση και ερμηνεία της πολυτροπικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς σε περιβάλλοντα φυσικής διάδρασης

 

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη γλωσσικών τεχνολογιών για την διαχείριση και επεξεργασία γλωσσικών πόρων.
 • Εμπειρία σε scripting γλώσσες: php, Python
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό σε Java, Javascript και .Net
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό σε περιβάλλον Eclipse
 • Λειτουργικά συστήματα: Linux και Windows
 • Kαλή γνώση της Αγγλικής
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Πολύ καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές

δεξιότητες

 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ή μεταπτυχιακές σπουδές σε εξέλιξη) στη γλωσσική τεχνολογία ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
 • Εμπειρία σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής λεξικογραφίας και σύνταξης υπολογιστικών γραμματικών
 • Εμπειρία χρήσης υπολογιστικών εργαλείων πολυτροπικής ανάλυσης διαλογικών συστημάτων

 

ΠΛ_1

Πληροφορικός

1

Σχεδίαση και συγγραφή λογισμικού στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Ανάλυση και ερμηνεία της πολυτροπικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς σε περιβάλλοντα φυσικής διάδρασης

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ειδικότητας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην ανάλυση και επεξεργασία πολυμεσικού σήματος και στην μηχανική μάθηση
 • Γλώσσες προγραμματισμού Java, C++ (τουλάχιστον 3 ετών εμπειρία)
 • Εμπειρία στον προγραμματισμό σε ένα ή περισσότερα από τα CMUsphinx, Kaldi, Kinectfor Windows SDK, OpenCV
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον linux και Windows
 • Kαλή γνώση της Αγγλικής
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

 

 • Κάτοχος διδακτορικού στον τομέα της επεξεργασίας σημάτων και Εικόνων
 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα στην επεξεργασία πολυμεσικού σήματος (άνω των 3 ετών)
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και δημοσιεύσεις

 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 16η Μαίου2014, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κας. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ένα ακριβές φωτοαντίγραφό του. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής λογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

0

15%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ αποφασίζει στην συνέχεια, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρειά του, το αν και ποιά σύμβαση θα συναφθεί, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΕΚ ‘Αθηνά’ (http://www.athena-innovation.gr/). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Το ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ οργανώνεται στους θεματικούς άξονες 1. Ενσώματη Επικοινωνία (Embodied Communication) και 2. Αναλυτική Γραπτού Λόγου στη Διαχείριση Γνώσης (Text analytics in Knowledge Management). Η Ενσώματη Επικοινωνία επικεντρώνεται σε τομείς της ανθρώπινης επικοινωνίας οι οποίοι περιλαμβάνουν τη δεικτοδότηση και επεξεργασία δεδομένων από αισθητηριακές και κινησιακές πηγές που συμπληρώνουν το γλωσσικό μήνυμα κατά τις διαδικασίες της κατανόησης και της εκμάθησης. Το σύνθετο περιβάλλον παραγωγής και κατανόησης της ανθρώπινης επικοινωνίας διερευνάται για i. την αποκωδικοποίηση της πολυτροπικής έκφρασης που συνοδεύει την παραγωγή λόγου, ii. την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών συναισθήματος κατά την παραγωγή συνθετικής ομιλίας και iii. την ανάλυση των σημασιολογικών δεικτών που χρησιμοποιούν οι νοηματικές γλώσσες στον τρισδιάστατο χώρο. Τέλος, γίνεται διερεύνηση του πώς οι πληροφορίες από τις διαφορετικές ανθρώπινες τροπικότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντικείμενο αναγνώρισης και εκμάθησης από ρομποτικά συστήματα. Η Αναλυτική Γραπτού Λόγου στη Διαχείριση Γνώσης έχει ως αντικείμενο την εξέλιξη της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής στο ΙΕΛ αναφορικά με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας μέσω 1. της βελτίωσης υπαρχόντων γλωσσικών εργαλείων (εργαλεία για διαχωρισμό λέξεων, μορφολογική ανάλυση, λημματοποίηση, αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων, εξαγωγή ορολογίας, συντακτικοί αναλυτές), 2. της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, όπως αλγόριθμοι επίλυσης συναναφοράς και διασύνδεσης με ονοματικές οντότητες και 3. της ολοκλήρωσής τους στην state of the art αρχιτεκτονική γλωσσικής τεχνολογίας του ΙΕΛ. Επίσης, αποσκοπεί στην επέκταση της υπάρχουσας υποδομής πόρων για την ελληνική γλώσσα με την ανάπτυξη υπολογιστικού εννοιολογικού λεξικού καθώς και στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Αναλυτική Μάθησης (Learning analytics).

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ: http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου (Γενική Διεύθυνση του ΕΚ ‘Αθηνά’), τηλ. 2106875303.

 

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.