Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου CLARIN-ΑΤΤΙΚΗ
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου CLARIN-ΑΤΤΙΚΗ
Wednesday, 19 March 2014 15:40
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485    

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχήστις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

 

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.132.MG.CL-0314

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

19-03-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 4η  Απριλίου 2014, ώρα 15:00

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή  στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική", προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας.

 

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξη ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με την φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 30/9/2014 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το ύψος των αμοιβών για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα των αντισυμβαλλόμενων, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Λόγω της φύσεως του Έργου δεν ενδείκνυται η εξ αποστάσεως εργασία με τους αντισυμβαλλομένους.

 

Τα αντικείμενα των προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα περιγράφονται ακολούθως:

 

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

ENG_REP_CL

Μηχανικός υπολογιστών

1-2

Σχεδίαση και συγγραφή λογισμικού στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Υλοποίηση της υποδομής α) Λογισμικό τοπικών αποθετηρίων. Τεκμηρίωση - εγχειρίδιο χρήσης, β) Λογισμικό κεντρικού συσσωρευτή και κεντρικού αποθετηρίου. Τεκμηρίωση - εγχειρίδιο χρήσης

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Εκτενής εμπειρία σε πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους
 • Εκτενής εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων NoSQL σε αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους
 • Γλώσσες προγραμματισμού Java, C++, Python
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον linux
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

 • Προϋπηρεσία σε ανάπτυξη εφαρμογών σε Django framework
 • Εμπειρία σε εργαλεία παράλληλης επεξεργασίας
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

 

ENG_REP_CL_SUP

Μηχανικός υπολογιστών

1

Επίβλεψη σχεδίασης και συγγραφής λογισμικού στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Υλοποίηση της υποδομής α) Λογισμικό τοπικών αποθετηρίων. Τεκμηρίωση - εγχειρίδιο χρήσης, β) Λογισμικό κεντρικού συσσωρευτή και κεντρικού αποθετηρίου. Τεκμηρίωση - εγχειρίδιο χρήσης

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Εκτενής εμπειρία σε πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους, και διαχείριση μεγάλων δεδομένων
 • Εκτενής εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση κατανεμημένων συστημάτων μεγάλης κλίμακας
 • Γλώσσες προγραμματισμού Java, C++, Python
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον linux
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

 

 •  Διδακτορικός τίτλος σπουδών στον τομέα των κατανεμημένων συστημάτων
 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα στον τομέα των κατανεμημένων συστημάτων (άνω των 5 ετών)
 • Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων NoSQL σε αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους
 • Προϋπηρεσία σε ανάπτυξη εφαρμογών σε Django framework
 • Εμπειρία σε μεθόδους και εργαλεία κατανεμημένης αναλυτικής
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LING_SA

Γλωσσολόγος

1

Σχεδίαση και κατασκευή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Γλωσσικοί πόροι “ΕΚ Αθηνά” – Εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας ΕΚ “Αθηνά”

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Εκτενής εμπειρία στη μελέτη και υπολογιστική ανάλυση κειμενικού υλικού με έμφαση στην αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων και την αναγνώριση συναισθήματος στη γλώσσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Εμπειρία στην χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας   
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο.
 • Εμπειρία σχετικά με την υπολογιστική μοντελοποίηση γνώμης, αξιολόγησης, προθετικότητας.
 • Εμπειρία χρήσης υπολογιστικών εργαλείων ανάλυσης κειμένων.
 • Σημαντικός βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο της Πρόσκλησης

   α) των έργων στα οποία έχει εμπειρία συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος, β) τα έτη εμπειρίας, και  γ) το επίπεδο της συμμετοχής του σε αυτά.

 

 

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 4η Απριλίου 2014, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Μαρούσι

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ένα ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), στην οποία περίπτωση η υποβολή θεωρείται εμπρόθεσμη αν η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν είναι μεταγενέστερη της προαναφερθείσας ημερομηνίας προθεσμίας υποβολής. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

(i)          ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

(ii)          λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

(iii)          συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Εμπειρία

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές  αντικείμενο

5

15%

3

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

 

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ αποφασίζει στην συνέχεια, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρειά του, το αν και ποιές συμβάσεις θα συναφθούν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΕΚ ‘Αθηνά’ (http://www.athena-innovation.gr/). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Η ΕΥ CLARIN-EL είναι το Ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN (www.clarin.eu), ενός πανευρωπαϊκού έργου που στοχεύει να δημιουργήσει μια υποδομή που θα αξιοποιήσει τη Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) και τους Γλωσσικούς Πόρους (ΓΠ) στην υπηρεσία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΚΑΕ). Η ΕΥ CLARIN ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο και τους σχετικούς ΓΠ  και εργαλεία ΓΤ (λημματοποιητές, συντακτικούς αναλυτές, εργαλεία αυτόματης εξαγωγής περίληψης, αναγνώρισης φωνής κτλ.) σε ένα δίκτυο αποθετηρίων, διαθέσιμο μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών στην ερευνητική κοινότητα. Η υποδομή έχει σχεδιαστεί ως ένα κατανεμημένο δίκτυο αποθετηρίων ΓΠΤ, με ένα κεντρικό συσσωρευτή και πολλά τοπικά αποθετήρια/κόμβους. Κάθε πάροχος ΓΠΤ θα μπορεί να εγκαταστήσει και λειτουργήσει το δικό του τοπικό αποθετήριο, στο οποίο θα αποθηκεύει και θα οργανώνει εσωτερικά τους ΓΠΤ που διαθέτει στην ΕΥ, καθώς και τις συνοδευτικές τους περιγραφές (μεταδεδομένα). Το αποθετήριο θα μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει είτε σε τοπικούς εξυπηρετητές είτε σε υποδομές υπολογιστικού νέφους. Ο κεντρικός εθνικός συσσωρευτής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου, συγκεντρώνει τα μεταδεδομένα όλων των ΓΠΤ από τα τοπικά αποθετήρια σε έναν ομογενή κατάλογο, και αποτελεί την πύλη εισόδου για όλους τους χρήστες της ΕΥ από όπου αναζητούν, εντοπίζουν και χρησιμοποιούν τους ΓΠΤ που διατίθενται σε αυτήν.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ: http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου (Γενική Διεύθυνση του ΕΚ ‘Αθηνά’), τηλ. 2106875303.