Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 της ενταγμένης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 298759
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 της ενταγμένης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 298759
Monday, 03 February 2014 16:28
There are no translations available.

 

  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11
ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 298759

 

 

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.129.P61-I.MG-1213

ΑΔΑ: ΒΙΡΥ469ΗΞΩ-Θ2Λ

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

03-02-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 19η  Φεβ.2014, ώρα 15:00

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (εφεξής καλούμενου Έργου) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ 298759 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, προτίθεται να απασχολήσει ορισμένο αριθμό συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας.

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξη ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με την φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 30-09-2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Το αντικείμενο των προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα και το πλήθος των υποψηφίων συνεργατών ανά έργο περιγράφονται ακολούθως:

 

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση΄έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

ΜΗΧ_ΑΦ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Μηχανικός Πληροφορικής

1

Σχεδίαση και συγγραφή λογισμικού στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Ανάπτυξη-Προσαρμογή εργαλείου ανάκτησης πληροφορίας από αρχεία ήχου / βίντεο – Λογισμικό αναγνώρισης φωνητικών εντολών – Ανάπτυξη υπηρεσίας πειραματικής φωνητικής αναζήτησης

- Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Πληροφορικής

- Εμπειρία σε προγραμματισμό σε περιβάλλον WEB

- Γλώσσες προγραμματισμού C++
Άριστη γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον windows

- Πολύ καλή γνώση γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ (Εφαρμογές Ms Office, Internet, κ.α.)

- Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας

- Πολύ καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας

- Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

- Βαθιά γνώση θεμάτων αναγνώρισης φωνής από υπολογιστή

Υποψήφιος διδάκτωρ ή κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της επεξεργασίας σημάτων

ΜΗΧ_VS

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Μηχανικός Πληροφορικής

2

Σχεδίαση και συγγραφή λογισμικού στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Ανάπτυξη-Προσαρμογή εργαλείου εξαγωγής κειμενικής πληροφορίας από κινούμενη εικόνα

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Πληροφορικής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

- Προϋπηρεσία άνω των τεσσάρων (4) ετών σε υλοποίηση ευρωπαϊκών ή/και εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων

- Γλώσσες προγραμματισμού - Πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού: Java, MATLAB, OpenCV, Tesseract, ABBYY FineReader SDK

- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ (Εφαρμογές Ms Office, Internet, κ.α.)

- Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας

- Πολύ καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας

- Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

- Διδακτορικό σε αναγνώριση κειμένου από εικόνα

- Γνώση τεχνικών αναγνώρισης γραφημάτων

- Γνώση τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και βίντεο

- Γνώση τεχνικών μηχανικής μάθησης

ΝΓ1

Γλωσσολόγος

2

Προσαρμογή-εμπλουτισμός εργαλείων και πόρων υποστηρικτικών των ψηφιακών υπηρεσιών ΕΝΓ, ειδικότερα:

- Eμπλουτισμός επισημειωμένων δεδομένων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) σε περιβάλλον επισημείωσης i-Lex

- Σύνδεση λημματολογίου ΕΝΓ με σύνολα παραδειγμάτων χρήσης

- Ανάλυση των σημασιολογικών δεικτών τους οποίους χρησιμοποιούν οι νοηματικές γλώσσες κατά την εκφορά λόγου στον τρισδιάστατο χώρο

- Σύνδεση των κανόνων της γραμματικής της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) με πίνακες αναπαράστασης δομών και ομάδες συναφών παραδειγμάτων από δεδομένα πραγματικής χρήσης

- Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων

- Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών


 

- Πτυχίο στη γλωσσολογική ανάλυση νοηματικής γλώσσας από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού  ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού

- Εμπειρία στην επισημείωση και ανάλυση δεδομένων από νοηματικά βίντεο

- Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων επισημείωσης βίντεο

- Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών /δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου

- Πολύ καλή γνώση της ΕΝΓ, της Ελληνικής και της Αγγλικής

- Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας

- Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας


 

 

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ανάλυση νοηματικής γλώσσας ή άλλο συναφές αντικείμενο

- Εμπειρία συμμετοχής σε ομάδες συναφών ερευνητικών έργων

- Εμπειρία/συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

- Εμπειρία στη χρήση του περιβάλλοντος i-Lex

ΝΓ2

Δάσκαλος / Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

2

Προσαρμογή-εμπλουτισμός εργαλείων και πόρων υποστηρικτικών των ψηφιακών υπηρεσιών ΕΝΓ, ειδικότερα:

- Έλεγχος και εμπλουτισμός βάσης λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)

- Επισημείωση νοηματικών δεδομένων

- Έλεγχος και πειραματική χρήση περιβάλλοντος επιμέλειας νοηματικής γλώσσας

- Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων

- Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

- Επάρκεια στη διδασκαλία / διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)

- Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διδασκαλία / διερμηνεία της ΕΝΓ

- Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων επισημείωσης βίντεο

- Εμπειρία στη χρήση περιβάλλοντος επιμέλειας νοηματικής γλώσσας

- Άριστη γνώση της ΕΝΓ (επίπεδο φυσικού νοηματιστή), καλή γνώση της Ελληνικής

- Εμπειρία συμμετοχής σε ομάδες συναφών ερευνητικών έργων

- Εμπειρία σε περιβάλλοντα διάδρασης με χρήση νοηματικής γλώσσας

- Εμπειρία/συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

- Εμπειρία στην επισημείωση σε περιβάλλον i-Lex

ΝΓ3

Φιλόλογος

1

Προσαρμογή-εμπλουτισμός εργαλείων και πόρων υποστηρικτικών των ψηφιακών υπηρεσιών ΕΝΓ, ειδικότερα:

- Συγκέντρωση και ανάλυση ηλεκτρονικού γλωσσικού εκπαιδευτικού υλικού

- Επισημείωση και λημματοποίηση γλωσσικών δεδομένων με χρήση εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

- Συμμετοχή στις εργασίες προσαρμογής της βάσης νοηματικών δεδομένων του ΙΕΛ στις απαιτήσεις του Έργου

- Έλεγχος της βάσης προσαρμοσμένων νοηματικών δεδομένων

 

- Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού

- Απαραίτητη εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση γλωσσικού υλικού για την ανάπτυξη εφαρμογών γλωσσικής τεχνολογίας

- Προηγούμενη εμπειρία στην επισημείωση δεδομένων με χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων επισημείωσης

- Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για απόδοση σε Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

- Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας

- Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας

- Περισσότερα από 4 έτη εμπειρίας σε υλοποίηση έργων συναφών με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου

Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα δημιουργίας γλωσσικού εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών γλωσσικών πόρων συμπεριλαμβανομένου υλικού για εφαρμογές Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

ΜΗΧ_ΔΠ1

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Μηχανικός Πληροφορικής

1

Προσαρμογή και ανάπτυξη λογισμικού στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Ανάπτυξη υποσυστήματος ανάλυσης περιεχομένου - Ανάπτυξη υποσυστήματος δεικτοδότησης περιεχομένου

- Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ανώτερης (ΤΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά προτίμηση πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Πληροφορικής

- Προϋπηρεσία ενός (1) έτους και εμπειρία σε προγραμματισμό σε περιβάλλον Java και C

- Εμπειρία σε προγραμματισμό σε Eclipse

- Λειτουργικά συστήματα: Linux και Windows

- Εμπειρία σε scripting γλώσσες: Python

- Εμπειρία στη χρήση αποθετηρίων λογισμικού

- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Άριστη γνώση Microsoft Office και αντίστοιχων ανοιχτών office suites

- Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας

- Πολύ καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας

- Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες 

- Προϋπηρεσία σε υλοποίηση ερευνητικών έργων

- Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που περιλαμβάνουν την εξαγωγή οντοτήτων και σχέσεων μεταξύ οντοτήτων από αδόμητα κειμενικά δεδομένα

- Εμπειρία σε SQL, PHP, HTML, CSS

- Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές σε περιβάλλον Android


 

ΓΛΩΣ_ΔΠ1

Υπολογιστικός Γλωσσολόγος

1

Προσαρμογή και ανάπτυξη γλωσσικής τεχνολογίας στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών:

- Συγκέντρωση απαιτήσεων και προδιαγραφών ενός συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα εξασφαλίζει προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης

- Διαμόρφωση-Ανάπτυξη βαθμίδας εξαγωγής πληροφορίας και εξόρυξης γνώσης

- Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού

- Διδακτορικό σε γλωσσική τεχνολογία στην εκπαίδευση

- Προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό  εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την εκπαίδευση

- Προηγούμενη εμπειρία στην χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης

- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας

- Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας

- Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

- Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα δημιουργίας γλωσσικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση (άνω των τεσσάρων ετών)

- Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

- Γνώση τεχνικών μηχανικής μάθησης με έμφαση στην αναγνωστική δυσκολία

ΓΛΩΣ_ΔΠ2

Υπολογιστικός Γλωσσολόγος

1

Προσαρμογή και ανάπτυξη γλωσσικών πόρων στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Ανάπτυξη υποσυστήματος ανάλυσης περιεχομένου - Ανάπτυξη υποσυστήματος δεικτοδότησης περιεχομένου

 

- Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού

- Εμπειρία στην ανάπτυξη γλωσσικών πόρων

- Προηγούμενη εμπειρία στην χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης

- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας

- Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας

- Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας

- Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες 

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ή μεταπτυχιακές σπουδές σε εξέλιξη) στη γλωσσική τεχνολογία

- Εμπειρία σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής λεξικογραφίας και οντολογικής οργάνωσης της γλώσσας

- Γνώση τεχνικών μηχανικής μάθησης με έμφαση στην σημασιολογική ανάλυση

- Γνώσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας για τη διδασκαλία γλώσσας

 

ΜΗΧ_ΣΦ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Μηχανικός Πληροφορικής

2

Συμβολή στις εξής εργασίες:

- Σχεδιασμός, προσαρμογή, υλοποίηση και έλεγχος συστήματος φωνητικής υποστήριξης και επαύξησης προσβασιμότητας για κειμενικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο με έμφαση στην εκπαίδευση

- Προσαρμογή και διασύνδεση στο σύστημα τεχνολογιών προσβασιμότητας βασισμένων στη σύνθεση φωνής από κείμενο

- Συγκέντρωση απαιτήσεων και προδιαγραφών των υποσυστημάτων και του ολοκληρωμένου συστήματος φωνητικής υποστήριξης

- Προσαρμογή-εμπλουτισμός εργαλείων και πόρων υποστηρικτικών του συστήματος φωνητικής υποστήριξης

- Επίδειξη υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος φωνητικής υποστήριξης

- Yποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος φωνητικής υποστήριξης

- Yποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος φωνητικής υποστήριξης

- Σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών / διαχειριστικών αναφορών

 

- Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού

- Εμπειρία στην περιοχή της σύνθεσης φωνής από κείμενο και ιδιαίτερα σε θέματα προσαρμογής και ολοκλήρωσης συστημάτων σύνθεσης φωνής από κείμενο σε περιβάλλοντα λογισμικού

- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση λογισμικού και ιδιαίτερα λογισμικού που αφορά εργαλεία και υπηρεσίες προσβασιμότητας

- Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών και εγχειριδίων χρήσης  επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης

- Εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών εθνικών ή/και ευρωπαϊκών έργων συναφών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης

- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας

- Πολύ καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας

- Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο

- Εμπειρία προγραμματισμού σε γλώσσες C++ ή/και MATLAB

- Σημαντική εμπειρία σε τεχνολογίες προσβασιμότητας που στηρίζονται στην συνθετική φωνή και εκτεταμένη συμμετοχή στην σχεδίαση και υλοποίηση αντίστοιχων έργων

ΔΧE

Διαχείριση Πράξεων ΕΣΠΑ

1

Υποστήριξη της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του Έργου

- Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

- Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη και εμπειρία σε πεδίο συναφές με διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων

- Γνώση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΟΡΑΜΑ»

- Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

- Καλή γνώση Αγγλικών 

Πρότερη εμπειρία σε θέση υπευθύνου διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων

 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη, 19η Φεβρ. 2014, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Ν. Γλάρου

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στην προαναφερθείσα πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου τον αναγραφόμενο στον παραπάνω πίνακα κωδικό ενός και μόνον ενός προς ανάθεση έργου, εκείνου για το οποίο θεωρεί τον εαυτό του καταλληλότερο. Αν δηλωθούν περισσότεροι του ενός κωδικοί έργου, θα αξιολογηθεί μόνον ο πρώτος.

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ένα ακριβές φωτοαντίγραφό του. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής λογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

   (i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

  (ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

  (iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές  αντικείμενο

0

15%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ αποφασίζει στην συνέχεια, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρειά του, το αν, ποιες και πόσες συμβάσεις θα συναφθούν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΕΚ ‘Αθηνά’ (http://www.athena-innovation.gr/). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,

πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Αντικείμενο του Έργου είναι ο εμπλουτισμός με ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας (ΨΕΠ) και του Πανελλήνιου Ψηφιακού Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Φωτόδενδρο). Τόσο η ΨΕΠ όσο και το Φωτόδενδρο σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’. Οι εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες στηρίζονται σε τεχνολογίες προσβασιμότητας και γλωσσική τεχνολογία και θα παρέχουν τις εξής κύριες δυνατότητες στους χρήστες των δύο προαναφερθεισών διαδικτυακών πυλών:

Δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και ανάγνωσης στο κειμενικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ΨΕΠ και του Φωτόδενδρου.

Δυνατότητα υποβοήθησης της πρόσβασης ατόμων με προβλήματα ακοής στο κειμενικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ΨΕΠ και του Φωτόδενδρου.

Δυνατότητες προηγμένων αναζητήσεων στο κειμενικό, οπτικό και ακουστικό περιεχόμενο της ΨΕΠ και του Φωτόδενδρου μέσω αξιοποίησης εργαλείων και συστημάτων γλωσσικής τεχνολογίας.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ: http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου (Γενική Διεύθυνση του ΕΚ ‘Αθηνά’), τηλ. 2106875303.

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ: αίτηση