Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο «Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο «Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά»
Wednesday, 27 November 2013 15:42
There are no translations available.

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  ΦΟΡΕΑΣ:  Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Β. Παναγοπούλου                                                                            
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303 
  FAX: 210 6875485 
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο «Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά»

 Κωδικός Πρόσκλησης [ILSP.129.MP.FG-1213]

ΑΔΑ: ΒΛΓΦ469ΗΞΩ-83Δ

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά» με κωδικό ΟΠΣ 303631 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να απασχολήσει δύο (2) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου, η οποία θα έχει διάρκεια έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου και αντικείμενο
 
για τον μεν Συνεργάτη– Γλωσσολόγο:
 
 • Συγκρότηση γλωσσικού υλικού για τεστ  ανίχνευσης πιθανών μαθησιακών δυσκολιών για παιδιά 5-6 ετών
 • Ποιοτικός έλεγχος της διαδικτυακής πλατφόρμας
 • Πιλοτική εφαρμογή σε νηπιαγωγεία/δημοτικά και δράσεις διάχυσης/δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου

 

και για τον δε Συνεργάτη – Φιλόλογο  

 

 • Ανάπτυξη ψηφιακού γλωσσικού περιεχομένου προσαρμοσμένου στις ανάγκες μικρών παιδιών, (διαδραστικές ασκήσεις /δραστηριότητες).
 • Ποιοτικός έλεγχος της διαδικτυακής πύλης.
 • Πιλοτική εφαρμογή σε νηπιαγωγεία και δημοτικά.

 

Τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών είναι τα ακόλουθα:

 

Συνεργάτης – Γλωσσολόγος

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 

Επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 

 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.
 • Τα έτη εμπειρίας και ο βαθμός συνάφειας των έργων στα οποία έχει συμμετάσχει ο υποψήφιος με το αντικείμενο.
 • Τυχόν προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για μικρά παιδιά καθώς και στην κατάρτιση τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών.

 

Συνεργάτης – Φιλόλογος  

Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού.
 • Απαραίτητη εμπειρία στη συλλογή και δημιουργία γλωσσικού υλικού για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού γλωσσικής διδασκαλίας.


 

Επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.
 • Τα έτη εμπειρίας και ο βαθμός συνάφειας των έργων στα οποία έχει συμμετάσχει ο υποψήφιος με το αντικείμενο.
 • Τυχόν προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για μικρά παιδιά.

 

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Θα επιλεγούν εκείνοι(ος) οι(ο) υποψήφιοι(ος) που εκπληρούν(οί) και τους τρεις εξής όρους: (i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων, (ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα, (iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται και βαθμολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικά) σε αντικείμενο συναφές με το ανατιθέμενο έργο]

5

20%

2

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές με την προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενο εργασίας

5

25%

3

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

0

25%

4

Προσωπικότητα, ήθος υποψηφίου

Αξιολογούνται και βαθμολογούνται άλλα απαιτούμενα, ή συνεκτιμητέα προσόντα (όπως επικοινωνιακή ικανότητα, αποτελεσματικότητα, γνώση θεσμικού πλαισίου απαραίτητου για υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου, οργανωτικές δεξιότητες κλπ). Για την εκτίμηση επιμέρους στοιχείων της υποψηφιότητας, όλοι ή οι επικρατέστεροι υποψήφιοι είναι δυνατόν να κληθούν για συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης. Η συνέντευξη θα διεξάγεται με παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

5 εάν ο υποψήφιος κληθεί και προσέλθει για συνέντευξη, αλλιώς 3

20%

5

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου

Βαθμολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου και από την συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

10%

 

 


Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (που μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα http://www.ilsp.gr/) συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους (σε ένα αντίγραφο), το αργότερο μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2014 στην παρακάτω διεύθυνση:


Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα


Υπόψη κας Β. Παναγοπούλου
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.


 

Διαδικασία επιλογής

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΚ "Αθηνά". Η τελική έγκριση της πρόσληψης και ο καθορισμός της αμοιβής γίνονται από το Δ.Σ. του ΕΚ "Αθηνά".

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ilsp.gr
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων μετά από αίτησή τους που υποβάλλουν προς την αναθέτουσα αρχή εντός 5 ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
 
Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης