Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «WelCOM»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «WelCOM»
Friday, 25 October 2013 12:32
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25410 78787

FAX: 25410 63656

Ξάνθη, 24/10/2013

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «WelCOM» 

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.X.126.WE.PL-1013]

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ469ΗΞΩ-Π4Κ / Αρ. Πρωτ.: 541

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης τουΕρευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “WelCOM - Wireless Sensors for Engineering Asset Lifecycle Optimal Management”.

 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποστήριξη της βιομηχανικής συντήρησης με χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων, τεχνικών ανίχνευσης και διάγνωσης βλαβών, καθώς και υποσυστήματα διαδικτυακής ευφυούς υποστήριξης της συντήρησης.

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 12 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 10.000 €.

 

Αντικείμενο:

  1. Συμβολή στην ανάπτυξη υποσυστήματος απομακρυσμένης υποστήριξης και ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και στην ολοκλήρωσή τους με υποσύστημα 'ευφυούς σύμβουλου συντήρησης' (intelligent maintenance adviser) σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής συντήρησης (e-maintenance).
  2. Συμβολή σε δράσεις διάχυσης.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
  • Εμπειρία υλοποίησης έργων/εφαρμογών πληροφορικής και συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και διαχείρισης περιεχομένου.
  • Γνώσεις σχεδίασης λογισμικού/ software engineering.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση της Ελληνικής

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος ή πτυχίο πληροφορικής ή πολυτεχνικής σχολής ή άλλης ειδικότητας συναφούς με το αντικείμενο της πρόσκλησης.
  • Εμπειρία συμμετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για έργα πληροφορικής.
  • Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού (ιδιαίτερα αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, web-based προγραμματισμός), βάσεων δεδομένων και γλωσσών/ εργαλείων ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών.
  • Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών και επιστημονικών δημοσιεύσεων. Θα εκτιμηθεί η συνάφειά τους με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Δρ Εμμανουηλίδης Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ. 325/ 322), e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης