Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
Wednesday, 23 October 2013 10:08
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ:  Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Β. Παναγοπούλου                                                                            

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303 

FAX: 210 6875485 

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.125.ΠΟ.GL-0913]

 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ (Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ).

Συνεργάτης – Γλωσσολόγος (2):

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Μοντελοποίηση της πολυτροπικής άρθρωσης και της χρήσης του νοηματικού χώρου κατά τη δημιουργία του νοηματικού γλωσσικού μηνύματος
 2. Ανάλυση των σημασιολογικών δεικτών τους οποίους χρησιμοποιούν οι νοηματικές γλώσσες κατά την εκφορά λόγου στον τρισδιάστατο χώρο
 3. Έλεγχος και εμπλουτισμός επισημειωμένων δεδομένων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) σε περιβάλλον επισημείωσης i-Lex.
 4. Σύνδεση των κανόνων της γραμματικής της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) με ομάδες συναφών παραδειγμάτων από δεδομένα πραγματικής χρήσης.
 5. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 6. Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο στη γλωσσολογική ανάλυση νοηματικής γλώσσας από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού  ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Εμπειρία στην επισημείωση και ανάλυση δεδομένων από νοηματικά βίντεο
 • Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων επισημείωσης βίντεο
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της ΕΝΓ, της Ελληνικής και της Αγγλικής

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ανάλυση νοηματικής γλώσσας ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία συμμετοχής σε ομάδες συναφών ερευνητικών έργων
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Εμπειρία στη χρήση του περιβάλλοντος i-Lex
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 11 Νοεμβρίου  2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία 
υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  και στο τηλέφωνο: 210 6875303

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης