Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικό συνεργάτη για το έργο POETICON++
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικό συνεργάτη για το έργο POETICON++
Tuesday, 25 June 2013 12:06
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485
  

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικό συνεργάτη για το έργο POETICON++

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.122.PO.MH-0513]

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ469ΗΞΩ-56Φ

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου FP7 έργου "Robots need Language : A computational mechanism for generalisation and generation of new behaviours in robots" (POETICON++ - Κωδ. 288382, www.poeticon.eu)

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός υπολογιστικού μηχανισμού γενίκευσης κινήσεων και οπτικών εμπειριών για ανθρωποειδή που θα βασίζεται στη χρήση της φυσικής γλώσσας και τη διάδρασή της με τις αισθησιοκινητικές ικανότητές τους.

 

 

Αντικείμενο εργασιών:

(1) Υπολογιστική ανάλυση επεξηγήσεων, υποθέσεων και συσχετίσεων σε αυθόρμητο προφορικό λόγο με χρήση αλγορίθμων λογικής

(3) Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος

(4) Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων

(5) Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
  • Γνώσεις σχεδίασης και υλοποίησης μηχανισμών συλλογιστικής και αναπαράστασης γνώσης και μετρικών ομοιότητας (similarity metrics) ή/και μεθόδων σημασιολογικής αναζήτησης
  • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Υπολογιστική Γλωσσολογία ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
  •  Εμπειρία στην αναπαράσταση γνώσης και την επεξεργασία οντολογιών
  • Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. αντικειμενοστραφής προγραμματισμός)
  • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
  • Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία
υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

Πληροφόρηση:

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης