Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «WelCOM»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «WelCOM»
Wednesday, 12 June 2013 12:41
There are no translations available.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ                  :  Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ             : Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       : Κ. Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ            : 25410 78787

FAX                         : 25410 63656

Ξάνθη, 11/06/2013

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «WelCOM»

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.X.122.PR.W.PL-0513]

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ469ΗΞΩ-2Κ8 / Αρ. Πρωτ.: 403

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “WelCOM - Wireless Sensors for Engineering Asset Lifecycle Optimal Management”.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποστήριξη της βιομηχανικής συντήρησης με χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων, τεχνικών ανίχνευσης και διάγνωσης βλαβών, καθώς και υποσυστήματα διαδικτυακής ευφυούς υποστήριξης της συντήρησης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 15 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 9.000 €.

 

Αντικείμενο:

Συμβολή στις δράσεις διάχυσης, αξιοποίησης, τεχνικό και διοικητικό συντονισμό του έργου.

 

Ρόλος:

 1. Υποστήριξη τεχνικού και διοικητικού συντονισμού δράσεων έργου, η οποία απαιτεί κατανόηση των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του έργου, καθώς και των απαιτήσεων τεχνικού και διοικητικού συντονισμού. Οι δράσεις περιλαμβάνουν:
   • Καθορισμός και παράδοση.
   • Ασύρματη δικτύωση αισθητήρων.
   • Ανάπτυξη υλικού και λογισμικού πλατφόρμας αισθητήρων.
   • Ενσωματωμένη ευφυΐα αισθητήρων.
   • Ευφυείς υπηρεσίες συντήρησης.
   • Ολοκλήρωση, δοκιμές και ρυθμίσεις.
   • Πιλοτική εγκατάσταση και δοκιμές.
   • Διάχυση, αξιοποίηση και συντονισμός.
 1. Υποστήριξη συντονισμού ομάδας ερευνητών και έργου.
 2. Υποστήριξη συντονισμού σύνταξης τεχνικών και διοικητικών εκθέσεων.
 3. Επαφή/επικοινωνία με εταίρους και αρχές χρηματοδότησης, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου.
 4. Αντιπροσώπευση σε συναντήσεις.
 5. Συντονισμός σύνταξης επιστημονικών δημοσιεύσεων και τεχνικών και διοικητικών εκθέσεων.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Εμπειρία σε υποστήριξη/συντονισμό έργων πληροφορικής.
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών συναφών με το αντικείμενο του έργου.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία και δραστηριοποίηση σε θέματα διάχυσης/ προβολής αποτελεσμάτων έργων και δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Κατοχή μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Εμπειρία σε έργα πληροφορικής.
 • Ενεργή παρουσία στη διοργάνωση ημερίδων, επιστημονικών συνεδρίων ή συμμετοχή σε επιτροπές προγράμματος ή τεχνικές επιτροπές συνεδρίων, καθώς και σε επιτροπές κρίσης τεχνικών περιοδικών ή συνεδρίων.
 • Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, web-based προγραμματισμός).
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών συναφών με το αντικείμενο του έργου.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Δρ Εμμανουηλίδης Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ. 325/ 322), e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης