Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «myVisitPlanner»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «myVisitPlanner»
Wednesday, 12 June 2013 12:33
There are no translations available.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ                  :  Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ             : Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       : Κ. Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ            : 25410 78787

FAX                         : 25410 63656

Ξάνθη, 11/06/2013

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «myVisitPlanner» 

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.X.122.PR.VP.PL-0513]

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ469ΗΞΩ-ΩΒ5 / Αρ. Πρωτ.: 402

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “myVisitPlanner – Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών”.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος προγραμματισμού πολιτιστικών διαδρομών με εξατομίκευση της υπηρεσίας και προστασία της ιδιωτικότητας.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 10 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 8.200 €.

 

Αντικείμενο:

Συμβολή στην υλοποίηση/ ολοκλήρωση εξατομικευμένου συστήματος προγραμματισμού δραστηριοτήτων, στις δράσεις ελέγχου και αποσφαλμάτωσης, καθώς και στην υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας και αξιολόγηση της υπηρεσίας.

 

Ρόλος:

 1. Τεχνική σχεδίαση/ ανάπτυξη υποσυστημάτων υποστήριξης κατάστρωσης εξατομικευμένων πλάνων επίσκεψης, με εκμάθηση προφίλ επίσκεψης και προστασία ιδιωτικότητας, η οποία απαιτεί κατανόηση των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του έργου, καθώς και των απαιτήσεων εργασίας ως μέλος ομάδας ανάπτυξης λογισμικού.
 2. Υποστήριξη συντονισμού σύνταξης τεχνικών και διοικητικών εκθέσεων.
 3. Επαφή/επικοινωνία με εταίρους, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου.
 4. Αντιπροσώπευση σε συναντήσεις.
 5. Συμβολή στη σύνταξη επιστημονικών δημοσιεύσεων και τεχνικών αναφορών.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Εμπειρία σε έργα πληροφορικής συναφών με το αντικείμενο του έργου
 • Πολύ καλή εμπειρία σε Java
 • Εμπειρία σε σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων (RDBMS) τύπου MySQL, PostgreSQL, ή άλλo.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Εμπειρία σε Git ή Mecurial (HG) ή Bazaar ή Darcs ή άλλο Distributed Version Control System.
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.
 • Επικοινωνιακά προσόντα.
 • Εμπειρία στα παρακάτω:
  • Scala
  • XML
  • Παραγωγή και επεξεργασία XML μέσω JAXB
  • REST WebServices (JAX-RS)
  • JPA 2.0 (Java Persistence API)
  • Apache Hadoop
  • Apache Mahout
  • Apache Tomcat
  • Apache Maven
  • Eclipse IDE

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Δρ Εμμανουηλίδης Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ. 325/ 322), e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης