Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «ARIADNE»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «ARIADNE»
Wednesday, 12 June 2013 12:26
There are no translations available.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ                  :  Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ             : Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       : Κ. Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ            : 25410 78787

FAX                         : 25410 63656

Ξάνθη, 11/06/2013

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «ARIADNE» 

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.X.122.PR.AR.FX-0513]

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ469ΗΞΩ-ΚΧΔ / Αρ. Πρωτ.: 401

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ARIADNEAdvancedResearchInfrastructureforArchaeologicalDataset NetworkinginEurope.

 

Κύριος στόχος του έργου είναι η συνένωση των ποικίλων αρχαιολογικών δεδομένων σε ένα ενιαίο δομημένο σύνολο έτσι ώστε οι ερευνητές να μπορούν να χρησιμοποιούν κατανεμημένα σετ ποικίλων δεδομένων και νέες τεχνολογίες σαν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της μεθοδολογίας που ακολουθούν στην αρχαιολογική τους έρευνα.

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 26 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 19.500 €.

 

Αντικείμενο:

 1. Φυσικοχημικές εργαστηριακές αναλύσεις και παραγωγή δεδομένων για την αρχαιολογική έρευνα.
 2. Επεξεργασία και διαχείριση επιστημονικών-εργαστηριακών δεδομένων για αρχαιολογικές εφαρμογές
 3. Μελέτη αναγκών και προδιαγραφές απαιτήσεων για την χρήση των επιστημονικών-εργαστηριακών δεδομένων μέσα στο πλαίσιο του έργου ARIADNE.
 4. Σύνταξη αναφορών και επιστημονικών / τεχνικών δημοσιεύσεων.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Φυσικής, Χημείας, Χημικού Μηχανικού.
 • Διδακτορική διατριβή σε σχετικά θέματα που αφορούν-περιλαμβάνουν φυσικοχημικές μετρήσεις.
 • Εργαστηριακή εμπειρία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση της Ελληνικής.

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Εμπειρία στην εκτέλεση φυσικοχημικών μετρήσεων για αρχαιολογικές εφαρμογές.
 • Γνώσεις ή εμπειρία διαχείρισης δεδομένων.
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Καθηγητής Χαμζάς Χριστόδουλος, Τοπικός Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Τηλ.: 25410-79571, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης