Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο IS-HELLEANA
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο IS-HELLEANA
Wednesday, 12 June 2013 10:51
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου       
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303     
FAX: 210 6875485

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο IS-HELLEANA

 Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.122.IH.MH-0513]

ΑΔΑ: ΒΕΖΦ469ΗΞΩ-ΗΝΘ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αλλάξει. Νέα καταληκτική ημερομηνία: 20/9/2013. Ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες του ΙΕΛ/ΕΚ "Αθηνά" δεν θα λειτουργούν από 12 έως 16/8/2013

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του τμήματος Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγής Γνώσης: Intelligent System for HELLEnic National Aggregator(IS-HELLEANA- http://www.helleana.gr).

 

 

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Συμβολή στην ανάπτυξη τεχνολογιών εξόρυξης γνώσης και σημασιολογικού εμπλουτισμού υλικού
 2. Υπολογιστική μοντελοποίηση σημασιολογικής ανάλυσης κειμενικού υλικού
 3. Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
 4. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 5. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
 • Γνώσεις και εμπειρία στη μελέτη και υπολογιστική ανάλυση κειμενικού υλικού στα πλαίσια πολυμεσικών (π.χ. οπτικο-ακουστικών)  αρχείων 
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Υπολογιστική Γλωσσολογία ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
 • Γνώσεις σχετικά με την μοντελοποίηση γνώμης – opinion mining
 • Εμπειρία χρήσης υπολογιστικών εργαλείων ανάλυσης κειμένων
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
 • Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης