Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
Tuesday, 11 June 2013 07:49
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485

 

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.122.ΠΟ.GΜ-0513]

ΑΔΑ: ΒΕΖ0469ΗΞΩ-Π98

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου προτίθεται να απασχολήσει έξι (6) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ (Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ).

 

 

Συνεργάτης 1 – Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός / Μηχανικός H/Y (1)

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Ανάλυση οπτικοακουστικού περιεχομένου με έμφαση στην ανάλυση φυσικής εκφραστικής ομιλίας
 2. Διερεύνηση και στατιστική μοντελοποίηση εκφραστικών χαρακτηριστικών φωνής σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά από άλλες τροπικότητες
 3. Ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνικών σύμμειξης πολυτροπικών δεδομένων
 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος σύνθεσης φωνής από κείμενο που θα ενσωματώνει εκφραστικά/συναισθηματικά χαρακτηριστικά.
 5. Συμβολή στις δράσεις αξιοποίησης και διάχυσης καθώς και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Εμπειρία στην εξαγωγή χαρακτηριστικών και την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης για τη σχεδίαση συστημάτων ταξινόμησης/κατηγοριοποίησης
 • Εκτενής εμπειρία στην περιοχή της σύνθεσης φωνής από κείμενο και ιδιαίτερα σε θέματα μοντελοποίησης φωνής, ανάπτυξης σχετικών αλγορίθμων και σχεδίασης συστημάτων σύνθεσης φωνής 3ης γενιάς
 • Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών και επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
 • Εμπειρία προγραμματισμού σε γλώσσες C++ ή/και MATLAB
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής

 

Συνεργάτης 2 – Υπολογιστικός Γλωσσολόγος (1)

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Ανάπτυξη / προσαρμογή γλωσσικών πόρων και εργαλείων για συστήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας με έμφαση στη Μηχανική Μετάφραση και
 2. Συμμετοχή στην ανάπτυξη αλγορίθμων για υβριδικά συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Γλωσσολογία Γνώση σε θέματα Μηχανικής Μετάφρασης και ειδικά σε υβριδικά συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης
 • Αποδεδειγμένη συμμετοχή στην ανάπτυξη συστημάτων Μηχανικής Μετάφρασης
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη αλγορίθμων για θέματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας με έμφαση στη συντακτική ανάλυση
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών έργων
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της Μηχανικής Μετάφρασης

 

Συνεργάτης 3 – Γλωσσολόγος (2)

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Συλλογή δεδομένων λόγου ομιλητών της ελληνικής
 2. Συγκρότηση πολυτροπικού σώματος κειμένων ομιλητών της ελληνικής: μεταγραφή και επισημείωση δεδομένων
 3. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ως προς διάφορες μεταβλητές της γλωσσικής και ενσώματης επικοινωνίας
 4. Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων των ομιλητών της ελληνικής
 5. Συγκρότηση σώματος κειμένων εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ελληνική και διαβάθμισή του σε επίπεδα ελληνομάθειας
 6. Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών και διαχειριστικών αναφορών

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία / Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στους τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης και της γλωσσικής αξιολόγησης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Διδακτορική διατριβή σε θέματα Ανάπτυξης της Γλώσσας και Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων (CLAN, ELAN)
 • Εμπειρία στην στατιστική επεξεργασία γλωσσικών και μεταγλωσσικών δεδομένων
 • Εμπειρία στη συγκρότηση μεθόδων και εργαλείων για την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για την εκμάθηση και την αξιολόγηση της ελληνικής γλώσσας
 • Εμπειρία / συμμετοχή σε συναφή επιστημονικά προγράμματα, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Συνεργάτης 4 – Γλωσσολόγος (1)

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Συλλογή γλωσσικών δεδομένων από ΣΚ – χρήση ειδικών εργαλείων για τη μελέτη κειμενικών δεδομένων
 2. Ταξινόμηση και κωδικοποίηση συντακτικής και σημασιολογικής πληροφορίας στο επιλεγέν υλικό
 3. Συμμετοχή στο σχεδιασμό του περιβάλλοντος

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Εμπειρία σε δημιουργία και τεκμηρίωση Γλωσσικών Πόρων (λεξιλογικών πόρων, απλών ή επισημειωμένων Σωμάτων Κειμένων, και εργαλείων ΕΦΓ)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Ερευνητική εμπειρία γύρω από θέματα οντολογιών, sentiment analysis, ηλεκτρονικά λεξικά
 • Εμπειρία σε διαχείριση έργων
 • Γνώση της Γαλλικής γλώσσας

Συνεργάτης 5 – Πληροφορικός / Επιστ. Υπολογιστών / Μηχανικός Υπολογιστών (1)

Αντικείμενο εργασιών:

Συμβολή στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη μεθόδων για την υποστήριξη της πολυτροπικής επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ, με χρήση ευφυών τεχνικών μάθησης και εστίαση στην ανθρώπινη όραση. Πιο συγκεκριμένα:

 1. μελέτη απαιτήσεων πολυτροπικών δεδομένων για την εκμάθηση δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου – ρομπότ και σύνθεση συνόλου δεδομένων εκμάθησης
 2. μελέτη απαιτήσεων και προδιαγραφών τεχνικών μάθησης επικοινωνίας ανθρώπου ρομπότ, με έμφαση σε τεχνικές βαθείας μάθησης, με επίβλεψη ή/και μερική επίβλεψη
 3. ανάπτυξη σε λογισμικό τεχνικών μάθησης επικοινωνίας ανθρώπου ρομπότ, με έμφαση σε τεχνικές βαθείας μάθησης, με επίβλεψη ή/και μερική επίβλεψη
 4. Υποστήριξη σύνταξης τεχνικών και διοικητικών εκθέσεων.
 5. Επαφή/επικοινωνία με ομάδα εργασίας, με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου, ή άλλο προσωπικό που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο έργου.
 6. Αντιπροσώπευση σε συναντήσεις.
 7. Σύνταξη επιστημονικών δημοσιεύσεων και τεχνικών εκθέσεων και αναφορών

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Γνώση / εμπειρία τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και video
 • Γνώση / εμπειρία τεχνικών / εφαρμογών αλληλεπίδρασης ανθρώπου – ρομπότ
 • Καλή προγραμματιστική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα εκ των Matlab, C/C++, Python, Prolog
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών συναφών με το αντικείμενο του έργου
 • Γνώση / εμπειρία τεχνικών μηχανικής μάθησης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Γνώσεις / εμπειρία σε τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας 2D/3D
 • Καλή γνώση και εμπειρία σε θέματα υλικού / λογισμικού υπολογιστών και δικτύων
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας
 • Εμπειρία σε ένα ή περισσότερα εκ των:
 • Λειτουργικά συστήματα Linux/Windows
 • 3D modeling τύπου Autodesk 3D, 3D Studio, Blender ή συναφή
 • Γνώσεις και εμπειρία προγραμματισμού σε Matlab, C, C++, Python, SQL, JavaScript, Prolog, VRML

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία
υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης