Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο "IS HELLEANA"
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο "IS HELLEANA"
Thursday, 16 May 2013 12:23
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο "IS HELLEANA"

Κωδικός Πρόσκλησης: [ILSP.106.IH.MH-0412]

ΑΔΑ: ΒΕΝΔ469ΗΞΩ-ΖΦΨ

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού , καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “IS_HELLEANA” "Ευφυές Σύστημα Σημασιολογικής Ενοποίησης και Ανάδειξης του Ελληνικού Οπτικοακουστικού Αποθέματος" που υπάγεται στην Πράξη Ι με κωδικό έργου 09ΣΥΝ-72-922 στo πλαίσιο της Δράσης «Συνεργασία» (ΕΣΠΑ 2007-2013, θεματικός τομέας προτεραιότητας: 7.2 Πληροφοριακά συστήματα, τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες του διαδικτύου).

 

Συνεργάτης – Μηχανικός (1)

 

Αντικείμενο εργασιών: ανάπτυξη τεχνολογιών εξόρυξης γνώσης και σημασιολογικού εμπλουτισμού οπτικοακουστικού υλικού, και συγκεκριμένα:

 • Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας φωνής
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων διαχωρισμού σήματος φωνής
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων αναγνώρισης συνεχούς λόγου
 • Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
 • Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων/αναφορών και διαχειριστικών αναφορών
 • Επαφή/ επικοινωνία με εταίρους, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου για την υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τεχνολογίες φωνής (speech analytics)
 • Γνώσεις σχεδίασης/υλοποίησης συστημάτων επεξεργασίας φωνής με έμφαση στην αναγνώριση
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Διδακτορική διατριβή σε θέματα επεξεργασίας του σήματος φωνής σε πολυτροπικά περιβάλλοντα επικοινωνίας
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες φωνής (speech analytics) με χρήση στατιστικών τεχνικών και τεχνικών μηχανικής μάθησης
 • Εμπειρία υλοποίησης σε συστήματα αναγνώρισης φωνής ανοιχτού κώδικα
 • Εμπειρία συμμετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για έργα πληροφορικής
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
 • Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 31/05/2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία
υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης