Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο "PRESIOUS"
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο "PRESIOUS"
Wednesday, 01 May 2013 15:58
There are no translations available.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης / ΙΕΛ Ξάνθης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατερίνα Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +30 25410 78787

FAX : +30 25410 63656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ. : info@ceti.gr 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο "PRESIOUS" 

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.X.120.PR.PL-0413]

ΑΔΑ: ΒΕΝΡ469ΗΞΩ-5ΙΚ / Αρ. Πρωτ.: 360

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “PRESIOUS – PREdictive digitization, reStoration and degradatIOn assessment of cultUral heritage objectS”.

 


Κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών που αφορούν στην επεξεργασία, ανάλυση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων για τη βελτίωση της τεχνολογίας επαύξησης γεωμετρικής πληροφορίας βάσει πρόβλεψης.

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 36 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 30.000 €.

 

Αντικείμενο:

 • Τεχνολογία σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού 3Δ γραφικών πραγματικού χρόνου.
 • Επεξεργασία και ανάλυση 3Δ δεδομένων.
 • Διεπαφές ανθρώπου – υπολογιστή.
 • Σύνταξη αναφορών και επιστημονικών / τεχνικών δημοσιεύσεων.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ και/ή Επιστήμης Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής.
 • Γνώσεις σχεδίασης λογισμικού / software engineering.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση της Ελληνικής.


Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Εμπειρία σε 3D ψηφιοποίηση και ανάπτυξη 3D μοντέλων αντικειμένων / μνημείων.
 • Εμπειρία στην παραγωγή πολυμέσων και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών.
 • Εμπειρία συμμετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για έργα πληροφορικής.
 • Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού.
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων.
 •  

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 21η Μαΐου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη 

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 21/05/2013.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Επίκουρος Καθηγητής Πρατικάκης Ιωάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Τηλ.: 25410-79586, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

Ο Πρόεδρος 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης