Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ATRIUM
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο ATRIUM
Wednesday, 01 May 2013 13:26
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – Παράρτημα Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25410 78787

FAX: 25410 63656

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο «ATRIUM 

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.X.120.AT.PL-0413]

ΑΔΑ: ΒΕΝΡ469ΗΞΩ-2ΥΨ / Αρ. Πρωτ.: 359

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ATRIUM: Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Urban Management”, το οποίο υλοποιεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (SEE PROGRAMME), Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη διακρατικών συνεργειών για περιοχές βιώσιμης ανάπτυξης, Περιοχή Παρέμβασης 4.3: Προώθηση της χρήσης πολιτιστικών αξιών για ανάπτυξη.

 

 

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την καταγραφή και ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική πολιτιστική κληρονομιά.

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 6 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 7.500 €.

 

Αντικείμενο:

 1. Σχεδίαση – ανάπτυξη επιπέδου δεδομένων συστήματος.
 2. Σχεδίαση – ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου.
 3. Σχεδίαση – ανάπτυξη διεπαφών προβολής περιεχομένου.
 4. Σύνταξη αναφορών και επιστημονικών / τεχνικών αναφορών.
 5. Επικοινωνία με εταίρους και την ομάδα του έργου.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Εμπειρία υλοποίησης έργων/εφαρμογών πληροφορικής και συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου.
 • Γνώσεις σχεδίασης λογισμικού / software engineering.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση της Ελληνικής.

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος ή πτυχίο πληροφορικής ή πολυτεχνικής σχολής ή άλλης ειδικότητας συναφούς με το αντικείμενο της πρόσκλησης
 • Εμπειρία συμμετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για έργα πληροφορικής
 • Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού (ιδιαίτερα αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, web-based προγραμματισμός), βάσεων δεδομένων και γλωσσών/εργαλείων ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών
 • Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών και επιστημονικών δημοσιεύσεων

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 21η Μαΐου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 21/05/2013.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr.

Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Δρ Εμμανουηλίδης Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Τηλ.: 25410-78787, e-mail: chrisem@ipet.gr.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης