Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
Tuesday, 30 April 2013 12:44
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485

 

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ

 

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.120.ΠΟ.ΗΜ-0413]

ΑΔΑ: ΒΕ56469ΗΞΩ-ΤΟΑ

 

 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου προτίθεται να απασχολήσει ένα (1) συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ (Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ).

 

Συνεργάτης – Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός / Μηχανικός H/Y:

 

Αντικείμενο εργασιών:

 • Οργάνωση και επίβλεψη της διαδικτυακής υποδομής που απαιτείται από το έργο
 • Διαδικτυακή υποστήριξη των δομών και των βάσεων δεδομένων που προβλέπει η ανάπτυξη του έργου
 • Διασφάλιση συνεχούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας ανάμεσα στο ΙΕΛ Αθήνας και το Παράρτημα του ΙΕΛ στην Ξάνθη
 • Υποστήριξη του απαραίτητου υπολογιστικού εξοπλισμού και του λογισμικού που θα απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού  ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Εμπειρία στην διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Εμπειρία στη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών και δικτύων

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Εμπειρία συμμετοχής σε ομάδες ερευνητικών έργων
 • Εμπειρία σε θέματα υποστήριξης διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας από προηγούμενες αντίστοιχες θέσεις εργασίας
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 21 Μαΐου  2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 21/05/2013.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης