Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο MOBOT
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο MOBOT
Tuesday, 16 April 2013 09:51
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485    

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο MOBOT

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.119.MO.MH-0213]

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469ΗΞΩ-Ζ0Ξ

 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOBOT (Intelligent Active MObility Assistance RoBOT integrating Multimodal Sensory Processing, Proactive Autonomy and Adaptive Interaction) –   FP7-ICT-2011-9, Νο 600796.

 

Συνεργάτης – Μηχανικός H/Y (1):

Αντικείμενο εργασιών:

 • Τεχνολογική οργάνωση και επίβλεψη απόκτησης σώματος πολυτροπικών /πολυαισθητηριακών δεδομένων ανθρώπινης διάδρασης
 • Συμβολή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επισημειώσεων σε σώματα πολυτροπικών δεδομένων με χρήση της Ελληνικής και της Γερμανικής γλώσσας για τον ορισμό μοντέλου πολυτροπικής επικοινωνίας
 • Συμβολή στη διατύπωση μοντέλου πολυτροπικής επικοινωνίας μεταξύ ηλικιωμένου ασθενούς και ρομπότ σε περιβάλλον κλινικής παρακολούθησης
 • Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 • Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών
 • Επαφή/επικοινωνία με τους εταίρους του έργου, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου για την υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου 

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού  ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Εμπειρία στην επισημείωση και υπολογιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών της διάδρασης μέσω χειρονομιών/κινήσεων
 • Εμπειρία στη διαχείριση κωδικοποιημένων ανθρώπινων πολυτροπικών δεδομένων
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Γερμανικής γλώσσας, καθώς και καλή γνώση της Αγγλικής

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία συμμετοχής σε ομάδες ερευνητικών έργων
 • Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Εμπειρία σε θέματα υπολογιστικής υποστήριξης της θεραπευτικής διαδικασίας
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου  2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 30/04/2013.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης

 Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.