Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.»
Tuesday, 29 January 2013 09:31
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485    

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.» Κωδικός πρόσκλησης:: [ILSP.117.TE.GL-0113]

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου, ορισμένου χρόνου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.» με κωδικό ΟΠΣ 375315, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σκοπός του έργου Τ.Ε.Ε. είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υποστηρικτικής διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας, ώστε να καταστεί πιο εύκολο και αποδοτικό το έργο όλων των συντελεστών (μαθητών, φιλολόγων, συμβούλων) του υποστηρικτικού μαθήματος της γλώσσας στην ΤΕΕ.  

 

Η εν λόγω πλατφόρμα θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε περιβάλλον καθοδηγούμενης διδασκαλίας (στην τάξη) ή σε συνθήκες αυτομάθησης.

 

Αντικείμενο εργασιών:

 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας
 •  Ενσωμάτωση περιεχομένου στην πλατφόρμα
 •  Ανάπτυξη και ενσωμάτωση λεξικού στην πλατφόρμα
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υλικού

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 •  Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού
 •  Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής
 •  Εμπειρία στον σχεδιασμό ιστοσελίδων εκπαιδευτικού περιεχομένου με χρήση PHP, Javascript, Ajax
 •  Εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων με χρήση MySQL

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ο βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο της πρόσκλησης
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη πολυμεσικών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Ελληνικής
 • Εμπειρία σε χρήση εργαλείων επεξεργασίας μακέτας (coreldraw, photoshop κ.λπ.)
 • Εμπειρία στον ποιοτικό έλεγχο εφαρμογών λογισμικού
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής άποψης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

 

 


Πληροφόρηση:
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης

 

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.