Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο Lingu@network (Lifelong Learning)
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο Lingu@network (Lifelong Learning)
Monday, 10 December 2012 13:30
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485    

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο Lingu@network (Lifelong Learning)

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.114.LI.GL-1212]

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Lingu@network (530964-LLP-2012-ES-KA2-KA2MP) στο πλαίσιο του προγράμματος Lifelong Learning.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού ιστότοπου για την υποστήριξη της πολυγλωσσίας, στον οποίο θα εμπλέκονται οι ίδιοι οι χρήστες επιλέγοντας πόρους για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και δημιουργώντας αντίστοιχα δίκτυα. Το έργο θα προσθέσει μια σημαντική νέα διάσταση στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική του πόρου Lingu@net, καθιστώντας τη πιο αποτελεσματική σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών στο διαδίκτυο.Ο επιστημονικός συνεργάτης καλείται να παράσχει το εξής έργο:

 

 1. Συμμετοχή στην ομάδα διαχείρισης του έργου
 2. Οργάνωση, υποστήριξη και συντονισμός μεταφραστικής ομάδας
 3. Οργάνωση και εκτέλεση δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων
 4. Μετάφραση του συνόλου του ψηφιακού περιεχομένου του έργου προς τα ελληνικά
 5. Συμμετοχή στη δημιουργία διαδραστικής ζώνης του ιστότοπου


Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γλωσσολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο
 2. Εκτενής εμπειρία στη μετάφραση, με έμφαση στα ζεύγη αγγλικά-ελληνικά και ελληνικά-αγγλικά
 3. Εκτενής εμπειρία στην οργάνωση και υποστήριξη μεταφραστικών ομάδων
 4. Εμπειρία στη χρήση σχημάτων μεταδεδομένων (π.χ. Dublin Core)
 5. Εμπειρία στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων


Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 1. Προηγούμενη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα όπου εμπλέκονται πολλές ξένες γλώσσες
 2. Επιτυχής εμπειρία στη διάχυση αποτελεσμάτων (με βάση αριθμητικά δεδομένα)


Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Πληροφόρηση:
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303


Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης
 

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.