Ερευνητικοί συνεργάτες για το έργο «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.»
NEWS
Ερευνητικοί συνεργάτες για το έργο «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.»
Tuesday, 04 December 2012 15:57
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485    

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.»

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.114.TE.GL-1212] 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου ορισμένου χρόνου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.» με κωδικό ΟΠΣ 375315, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υποστηρικτικής διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας, ώστε να καταστεί πιο εύκολο και αποδοτικό το έργο όλων των συντελεστών (μαθητών, φιλολόγων, συμβούλων) του υποστηρικτικού μαθήματος της γλώσσας στην ΤΕΕ. 

 


Συνεργάτης – Φιλόλογος (1)  

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Ανάπτυξη ψηφιακού γλωσσικού περιεχομένου (δομημένα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας προσαρμοσμένα στις ανάγκες μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, διαδραστικές ασκήσεις /δραστηριότητες, επαναληπτικά τεστ) του διαδικτυακού τόπου
 2. Επιμέλεια του περιεχομένου στο πλαίσιο του ποιοτικού ελέγχου της διαδικτυακής πύλης

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού
 2. Απαραίτητη εμπειρία στη συλλογή και δημιουργία γλωσσικού υλικού για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού γλωσσικής διδασκαλίας
 3. Προϋπηρεσία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

Επιθυμητά προσόντα:

 1. Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα
 2. Τα έτη εμπειρίας και ο βαθμός συνάφειας των έργων στα οποία έχει συμμετάσχει ο υποψήφιος με το αντικείμενο

  

Συνεργάτης – Λεξικογράφος (1) 

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Έρευνα για τη σύνταξη ηλεκτρονικού ερμηνευτικού λεξικού
 2. Συγγραφή ηλεκτρονικού ερμηνευτικού λεξικού
 3. Κατηγοριοποίηση των λημμάτων σε θεματικές κατηγορίες

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Λεξικογραφία
 • Εκτενής εμπειρία στη συγγραφή λεξικών διαφόρων τύπων
 • Εκτενής εμπειρία στην υπολογιστική λεξικογραφία
 • Ευχέρεια στη χρήση σωμάτων κειμένων κατά τη λεξικογραφική πρακτική
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών λεξικογραφικών εργαλείων

 

Επιθυμητά προσόντα:

 1. Εμπειρία στη συγγραφή λεξικών ορολογικού περιεχομένου
 2. Εμπειρία στη συγγραφή λεξικών για παιδιά/νέους/μαθητές

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία
υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης