Ερευνητικοί συνεργάτες για το έργο MOBOT
NEWS
Ερευνητικοί συνεργάτες για το έργο MOBOT
Tuesday, 04 December 2012 15:43
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο MOBOT

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.114.MO.GL-1212]

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOBOT (Intelligent Active MObility Assistance RoBOT integrating Multimodal Sensory Processing, Proactive Autonomy and Adaptive Interaction) –   FP7-ICT-2011-9, Νο 600796.

 

Επιστημονικός Συνεργάτης 1:  

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Οργάνωση απόκτησης σώματος πολυτροπικών δεδομένων
 2. Συμβολή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επισημειώσεων σε πολυτροπικά δεδομένα για τον ορισμό μοντέλου πολυτροπικής επικοινωνίας
 3. Συμβολή στη διατύπωση μοντέλου πολυτροπικής επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ
 4. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 5. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών
 6. Επαφή/επικοινωνία με εταίρους, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου για την υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου


Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ανάλυση Δεδομένων Φυσικής Γλώσσας ή Υπολογιστική Γλωσσολογία ή Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές με το αντικείμενο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη δημιουργία σωμάτων πολυτροπικών δεδομένων και στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας
 • Εμπειρία στη μελέτη και υπολογιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών της διάδρασης μέσω χειρονομιών/κινήσεων
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επισημειωμένων πολυτροπικών δεδομένων για την εξαγωγή μοντέλων επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών στη Γλωσσολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στο συντονισμό ερευνητικών ομάδων ή στο συντονισμό και τη διαχείριση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών έργων
 • Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

 

Επιστημονικός Συνεργάτης 2:  

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Οργάνωση απόκτησης σώματος πολυτροπικών δεδομένων
 2. Βιντεοσκόπηση και επεξεργασία σωμάτων πολυτροπικών δεδομένων
 3. Συμβολή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επισημειώσεων σε πολυτροπικά δεδομένα
 4. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 5. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών
 6. Επαφή/επικοινωνία με εταίρους, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου για την υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την καταγραφή σωμάτων πολυτροπικών δεδομένων
 • Εμπειρία στην επεξεργασία οπτικο-ακουστικού υλικού και πολυτροπικών  δεδομένων
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Εμπειρία στην παραλληλοποίηση και επεξεργασία δεδομένων που έχουν αποκτηθεί με ταυτόχρονη εγγραφή από διαφορετικά μέσα (multi-camera)
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 20/12/2012.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης