Επιστημονικοί συνεργάτες για το έργο CLARIN-EL
NEWS
Επιστημονικοί συνεργάτες για το έργο CLARIN-EL
Tuesday, 04 December 2012 15:21
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο CLARIN-EL

Κωδικός πρόσκλησης: [ILSP.114.CL.GM-1212]

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου ενόψει της έναρξης υλοποίησης του έργου CLARIN-EL (Εθνική Υποδομή CLARIN).

 

Επιστημονικός Συνεργάτης - Γλωσσολόγος (1):  

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Σχεδιασμός-προσαρμογή μοντέλων μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων
 2. Αναζήτηση, τεκμηρίωση, σύνταξη προδιαγραφών επισημείωσης  γλωσσικών δεδομένων και υπολογιστικών εργαλείων για την εκπαίδευση εργαλείων και συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 3. Συμβολή στην αξιολόγηση εργαλείων και συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 4. Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
 5. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 6. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών 

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
 2. Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 3. Εμπειρία σε μοντέλα και συστήματα μοντελοποίησης μεταδεδομένων
 4. Επαρκή εμπειρία στη σύνταξη προδιαγραφών και οδηγιών επισημείωσης γλωσσικών πόρων
 5. Επαρκή εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 6. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της   Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 • Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών έργων

 

Επιστημονικός Συνεργάτης – Μηχανικός Υπολογιστών (1):  

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Σχεδιασμός, προσαρμογή, αξιοποίηση  περιβαλλόντων ηλεκτρονικών αποθετηρίων
 2. Σχεδιασμός, προσαρμογή, αξιοποίηση  περιβαλλόντων διαχείρισης ροών εργασιών
 3. Συμβολή στην διασύνδεση αποθετηρίων και περιβαλλόντων διαχείρισης ροών εργασιών
 4. Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
 5. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 6. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 2. Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών
 3. Εμπειρία στην υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων, αρχιτεκτονικών παράλληλης επεξεργασίας, τεχνολογιών νέφους
 4. Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών και εγχειριδίων χρήσης  επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
 2. Εμπειρία προγραμματισμού σε γλώσσα python, django web framework, java web services
 3. Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής

 

Επιστημονικός Συνεργάτης – Μηχανικός Υπολογιστών (2):  

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους
 2. Σχεδιασμός, προσαρμογή, αξιοποίηση  περιβαλλόντων διαχείρισης ροών εργασιών
 3. Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
 4. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 5. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 2. Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών
 3. Εμπειρία στην υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων, αρχιτεκτονικών παράλληλης επεξεργασίας, τεχνολογιών νέφους
 4. Εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 5. Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών και εγχειριδίων χρήσης  επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 6. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Γλωσσική Τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
 2. Εμπειρία προγραμματισμού σε γλώσσα python, django web framework, java web services
 3. Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής

 

Επιστημονικός Συνεργάτης – Μηχανικός Υπολογιστών (3):  

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών ιστοτόπων
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών διεπαφών για υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας
 3. Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
 4. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 5. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 2. Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών
 3. Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών και εγχειριδίων χρήσης  επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
 2. Εμπειρία προγραμματισμού σε γλώσσα python, django web framework, java web services
 3. Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 20/12/2012.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης