Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο WelCOM
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο WelCOM
Wednesday, 21 November 2012 15:49
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΦΟΡΕΑΣ:  Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου                                                 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303  
FAX: 210 6875485  
 
 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο WelCOM
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων στη διαχείριση κύκλου ζωής τεχνικών πόρων» (WelCOM – ΚΩΔ. 09ΣΥΝ-71-856) το οποίο είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –  ΠΡΑΞΗ ΙΙ με απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1508 και ΑΔΑ 4ΙΙ79-ΘΣ.
Το έργο WelCOM αναπτύσσει ένα σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης του κύκλου ζωής τεχνικών πόρων κάνοντας χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων, τεχνικών ενσωματωμένης, κατανεμημένης και απομακρυσμένης ευφυΐας, καθώς και έξυπνης υποστήριξης λήψης αποφάσεων και ηλεκτρονικής μάθησης με φωνητικές διεπαφές. 
Ο επιστημονικός συνεργάτης καλείται να παράσχει το εξής έργο:
(1) Ανάπτυξη αλγορίθμων ανίχνευσης μη τυπικής συμπεριφοράς και μοντέλων ανίχνευσης ανωμαλιών
(2) Ανάπτυξη αλγορίθμων για την συλλογική ευφυΐα κόμβων αισθητηρίων 
(3) Ανάπτυξη φωνητικών διεπαφών εξυπηρετητή και πελάτη
(4) Συμβολή στην ολοκλήρωση των διεπαφών με το σύστημα
(5) Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
(6) Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
(7) Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών και διαχειριστικών αναφορών
(8) Επαφή/ επικοινωνία με εταίρους, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου για την υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου
 
Η μέγιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 24 μήνες και το οικονομικό αντικείμενο θα είναι έως 37.000 € συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ
 
 
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού
 • Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής
 • Γνώσεις σχεδίασης/υλοποίησης συστημάτων επεξεργασίας φωνής με έμφαση στην αναγνώριση
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 
Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ο βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο της πρόσκλησης
 • Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού (αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, web-based προγραμματισμός)
 • Εμπειρία υλοποίησης συστημάτων και αλγορίθμων επεξεργασίας φωνής και αναγνώρισης προτύπων
 • Εμπειρία συμμετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για έργα πληροφορικής
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
 • Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης
 
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, 
Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα
 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.
 
 
Πληροφόρηση:
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303
 
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/
 
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης