Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για τα έργα QTLaunchPad και T4ME
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για τα έργα QTLaunchPad και T4ME
Thursday, 18 October 2012 17:38
There are no translations available.

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού , καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων QTLaunchPad (Preparation and Launch of a Large-Scale Action for Quality Translation Technology) και Technologies for Multilingual Europe (T4ME).

 

 

Συνεργάτης – Γλωσσολόγος (1):  

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Σχεδιασμός-προσαρμογή μοντέλων μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων
 2. Αναζήτηση και τεκμηρίωση γλωσσικών δεδομένων και υπολογιστικών εργαλείων για την εκπαίδευση συστημάτων αυτόματης μετάφρασης
 3. Συμβολή στην αξιολόγηση συστημάτων αυτόματης μετάφρασης
 4. Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
 5. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 6. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές με το αντικείμενο
 • Εμπειρία σε μοντέλα και συστήματα μοντελοποίησης μεταδεδομένων
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 •  Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών έργων
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής

 

Συνεργάτες – Μηχανικοί (2):  

Αντικείμενο εργασιών:

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους
 2. Σχεδιασμός, προσαρμογή, αξιοποίηση  περιβαλλόντων διαχείρισης ροών εργασιών
 3. Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
 4. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 5. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Εμπειρία στην υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων, αρχιτεκτονικών παράλληλης επεξεργασίας, τεχνολογιών νέφους
 • Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών και εγχειριδίων χρήσης  επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή άλλο συναφές με το αντικείμενο
 • Εμπειρία προγραμματισμού σε python, java, django web framework, web services
 • Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών έργων
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 05/11/2012.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης