Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο «Web-GRBG»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο «Web-GRBG»
Friday, 21 September 2012 16:13

 

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου για την παροχή έργου στο πλαίσιο του έργου “Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs” (Web-GRBG, κωδικός πράξης 2011ΕΠ33180020), το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας» (απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ: 2011ΕΠ33180020). Σκοπός του Web-GRBG είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής από τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

 • Ενήλικες Βούλγαρους που ενδιαφέρονται για την εκμάθηση Ελληνικών (π.χ. σπουδαστές των Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών σε διάφορα βουλγαρικά πανεπιστήμια)
 • Βούλγαρους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιθυμούν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προκειμένου να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην περιοχή (Επιχειρηματικά Ελληνικά)

 

Η εν λόγω πλατφόρμα θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε περιβάλλον καθοδηγούμενης διδασκαλίας (στην τάξη) ή σε συνθήκες αυτομάθησης.

 

Αντικείμενο εργασιών:

 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας
 • Ενσωμάτωση γλωσσικού και πολυμεσικού υλικού στην πλατφόρμα
 • Προσαρμογή και ενσωμάτωση εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας στην πλατφόρμα
 • Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών και διαχειριστικών αναφορών (στην αγγλική γλώσσα)

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού
 • Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό ιστοσελίδων εκπαιδευτικού περιεχομένου με χρήση PHP, Javascript, Ajax
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων με χρήση MySQL
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ο βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο της πρόσκλησης
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη πολυμεσικών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Ελληνικής
 • Εμπειρία σε χρήση εργαλείων επεξεργασίας μακέτας (coreldraw, photoshop κ.λπ.)
 • Εμπειρία στον ποιοτικό έλεγχο εφαρμογών λογισμικού
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα
Υπόψη Δρ. Φρίντας  Χαραλαμποπούλου

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012.

Πληροφόρηση:
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης