Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο POETICON++
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο POETICON++
Tuesday, 13 March 2012 08:59
There are no translations available.

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου "Robots need Language: A computational mechanism for generalisation and generation of new behaviours in robots" (POETICON++ - Κωδ. 288382) που έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του FP7.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός υπολογιστικού μηχανισμού γενίκευσης κινήσεων και οπτικών εμπειριών για ανθρωποειδή που θα βασίζεται στη χρήση της φυσικής γλώσσας και τη διάδρασή της με τις αισθησιοκινητικές ικανότητές τους.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
  • Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού
  • Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής
  • Γνώσεις σχεδίασης/υλοποίησης διαδικτυακών υπηρεσιών και μηχανισμών συλλογιστικής  
  • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

  • Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. αντικειμενοστραφής προγραμματισμός)
  • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
  • Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

 

Αντικείμενο εργασιών:

(1)    Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών για την επικοινωνία εργαλείων επεξεργασίας γλωσσικής, οπτικής και κινητικής πληροφορίας

(2)    Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμού συλλογιστικής για ρομποτικές εφαρμογές

(3)    Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος

(4)    Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων

(5)    Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι τις 27 Μαρτίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

Υπόψη κας. Μαίρης Ασλανίδη

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 27/03/2012.

  

Πληροφόρηση:

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης