Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο Web-GRBG
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο Web-GRBG
Thursday, 09 February 2012 19:39
There are no translations available.

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων με σύμβαση έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs” (κωδικός πράξης 2011ΕΠ33180020), το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας» (απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ: 2011ΕΠ33180020).


Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής από τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

 •  Ενήλικες Βούλγαρους που ενδιαφέρονται για την εκμάθηση Ελληνικών (π.χ. σπουδαστές των Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών σε διάφορα βουλγαρικά πανεπιστήμια)  
 •  Βούλγαρους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιθυμούν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προκειμένου να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην περιοχή (Επιχειρηματικά Ελληνικά)

 

 

Η εν λόγω πλατφόρμα θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε περιβάλλον καθοδηγούμενης διδασκαλίας (στην τάξη) ή σε συνθήκες αυτομάθησης.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – Γλωσσολόγοι (2):

 

Αντικείμενο εργασιών:

 • Συγγραφή διδακτικού υλικού για Επιχειρηματικά Ελληνικά

 • Δημιουργία επιμορφωτικού υλικού για τη χρήση και αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας από εκπαιδευτικούς

 

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

 • Εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε αλλόφωνους ενήλικες μαθητές

 • Εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής σε στελέχη επιχειρήσεων

 • Εμπειρία στη συγγραφή διδακτικού υλικού για τα Νέα Ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα

 • Εμπειρία σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών

 • Εμπειρία/συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 20 Μαρτίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

Υπόψη Δρ. Φρίντας Χαραλαμποπούλου 

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 20/03/2012. 

 

Πληροφόρηση: Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης

 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

 
?
Detect language » Greek
 
 
?
Detect language » Greek
 
 
?
Detect language » Greek