Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο Τ4ΜE
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο Τ4ΜE
Thursday, 09 February 2012 18:39
There are no translations available.

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Τ4ΜΕ” (T4ME Net Technologies for the Multilingual European Information Society Grant Agreement Number 249119) και συγκεκριμένα του δεύτερου πυλώνα του έργου, της υποδομής META-SHARE. Η υποδομή META-SHARE αναπτύσσεται υπό τη μορφή ενός δικτύου κατανεμημένων αποθετηρίων γλωσσικών πόρων και υλοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες για την τεκμηρίωση, την αποθήκευση, την αναζήτηση και τον διαμοιρασμό γλωσσικών πόρων. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

-          Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού

-          Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής

-          Γνώσεις σχεδίασης/υλοποίησης κατανεμημένων συστημάτων

-          Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης

-          Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:

-          Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ο βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο της πρόσκλησης

-          Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού (αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, web-based προγραμματισμός)

-          Εμπειρία συμμετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για έργα πληροφορικής

-          Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής

-          Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

-          Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

 

Αντικείμενο εργασιών:

(1)   Συμβολή στην αναλυτική σχεδίαση και υλοποίηση του κατανεμημένου συστήματος META-SHARE

(2)   Συμβολή στην υλοποίηση του μοντέλου μεταδεδομένων τεκμηρίωσης γλωσσικών πόρων

(3)   Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος

(4)   Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων

(5)   Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

(6)   Επαφή/ επικοινωνία με εταίρους, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου για την υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

Υπόψη Στυλιανού Πιπερίδη

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 29/02/2012.

 

 

Πληροφόρηση:

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης

 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ.