Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο WelCOM
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό συνεργάτη για το έργο WelCOM
There are no translations available.

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων στη διαχείριση κύκλου ζωής τεχνικών πόρων» (WelCOM – ΚΩΔ. 09ΣΥΝ-71-856) το οποίο είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΑΞΗ ΙΙ με απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1508 και ΑΔΑ 4ΙΙ79-ΘΣ.


Το WelCOM έργο αναπτύσσει ένα σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης του κύκλου ζωής τεχνικών πόρων κάνοντας χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων, τεχνικών ενσωματωμένης, κατανεμημένης και απομακρυσμένης ευφυΐας, καθώς και έξυπνης υποστήριξης λήψης αποφάσεων και ηλεκτρονικής μάθησης με φωνητικές διεπαφές.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 35 μήνες και το οικονομικό αντικείμενο θα είναι έως 30.000 €.

Απαιτούμενα προσόντα:
-    Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού
-    Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής
-    Γνώσεις σχεδίασης/υλοποίησης συστημάτων επεξεργασίας φωνής με έμφαση στην αναγνώριση
-    Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
-    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
-    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ο βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο της πρόσκλησης
-    Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού (αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, web-based προγραμματισμός)
-    Εμπειρία υλοποίησης συστημάτων και αλγορίθμων επεξεργασίας φωνής και αναγνώρισης προτύπων
-    Εμπειρία συμμετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για έργα πληροφορικής
-    Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
-    Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
-    Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Αντικείμενο εργασιών:
(1)    Συμβολή στην αναλυτική σχεδίαση φωνητικών διεπαφών
(2)    Ανάπτυξη φωνητικών διεπαφών εξυπηρετητή και πελάτη
(3)    Συμβολή στην ολοκλήρωση των διεπαφών με το σύστημα
(4)    Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
(5)    Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
(6)    Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών και διαχειριστικών αναφορών
(7)    Επαφή/ επικοινωνία με εταίρους, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου για την υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα
Υπόψη  Δρ. Βασίλη Κατσούρο

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 10/02/2012.

Πληροφόρηση:
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης

Κατεβάστε το αρχείο έδω.