Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο OLLAS
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικούς συνεργάτες για το έργο OLLAS
There are no translations available.

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων και συγκεκριμένα τρεις (3) Γλωσσολόγους με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου και έναν (1) Μηχανικό Λογισμικού με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Διαδικτυακό Σύστημα Γλωσσικής Αξιολόγησης:τεστ κατάταξης σε επίπεδα ελληνομάθειας για παιδιά και εφήβους - OLLAS» (κωδικός πράξης ΟΠΣ 341267, ΣΑΕ 2011ΣΕ24580052), το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτοκόλλου 11690, ΑΔΑ 4ΑΣ49-Γ7Η), που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

 


Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός διαδραστικού και εξατομικευμένου συστήματος αξιολόγησης της γλωσσικής επίδοσης των αλλόφωνων παιδιών και εφήβων που μαθαίνουν ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα τεστ κατάταξης σε επίπεδα ελληνομάθειας θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της Ευρώπης 2001) καθώς και τις προδιαγραφές που απορρέουν από τις διεθνείς πρακτικές για τη γλωσσική αξιολόγηση ως προς τις παραμέτρους της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της χρηστικότητας.  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ (3):
Αντικείμενο εργασιών:
(1)    Συγκρότηση του γλωσσικού υλικού των τεστ  
(2)    Πιλοτική εφαρμογή των τεστ – Συγκρότηση συνοδευτικού υλικού (π.χ. εγχειρίδια χρήσης)
(3)    Στάθμιση των τεστ
(4)    Ποιοτικός έλεγχος της διαδικτυακής πλατφόρμας
(5)    Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών και διαχειριστικών αναφορών

Απαιτούμενα προσόντα:
-    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία ή τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας ή την Υπολογιστική Γλωσσολογία
-    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
-    Διδακτορική διατριβή σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ή την Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων
-    Εμπειρία στη συγκρότηση μεθόδων και εργαλείων για την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας νεαρών ομιλητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας  
-    Εμπειρία στη συγκρότηση διαδραστικών εκπαιδευτικών υλικών
-    Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
-    Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1):
Αντικείμενο εργασιών:
(1)    Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας
(2)    Συγκρότηση Βάσης Δεδομένων των χρηστών της διαδικτυακής πλατφόρμας και των βαθμολογιών τους στα τεστ
(3)    Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της στάθμισης των τεστ

Απαιτούμενα προσόντα:
-    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
-    Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικτυακών εφαρμογών  
-    Εμπειρία σε εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων

Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
-    Εμπειρία σε εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων (data mining)
-    Εμπειρία στη μαθηματική, στατιστική επεξεργασία δεδομένων  
-    Εμπειρία στην ανάπτυξη πολυμεσικών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Ελληνικής  
-    Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη γλωσσική αξιολόγηση στη Γ2  


Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση:
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος, Μαρούσι, 15125 Αθήνα
Υπόψη  Δρ. Μαρίας Τζεβελέκου

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 10/02/2012.

Πληροφόρηση:
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης

Κατεβάστε το αρχείο εδώ.