Υπότροφος μεταπτυχιακός φοιτητής ή πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ
NEWS
Υπότροφος μεταπτυχιακός φοιτητής ή πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ
Wednesday, 14 September 2011 13:14
There are no translations available.

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου 'Αθηνά' για τις ανάγκες υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου ACCURAT προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) υπότροφο με βάση τον αριθμό των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ’αριθμ. 9251 -21/7/2010) στην ακόλουθη περιοχή και τύπο υποτροφίας: 

  • Ανάπτυξη, προσαρμογή και έλεγχος εφαρμογών λογισμικού για αυτόματη κατασκευή συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων, αξιολόγηση μετρικών συγκρισιμότητας, παραλληλοποίηση συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων, καθώς και εκπαίδευση στατιστικών συστημάτων μηχανικής μετάφρασης
  • Υποτροφία τύπου Β

Υποψήφιοι για τον παραπάνω τύπο υποτροφίας δύνανται να είναι:

  • μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγεγραμμένοι σε αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
  • πτυχιούχοι σχολών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι για την υποτροφία καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να συνεργασθούν με το ΙΕΛ/ΕΚ ‘Αθηνά’ στο συγκεκριμένο αντικείμενο της υποτροφίας.
  • Δύο συστατικές επιστολές.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να τοποθετηθούν μέσα σε φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «Για την Υποτροφία Β΄ / ΙΕΛ / Φεβ. 2012». Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι και 20 Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία του ΙΕΛ / ΕΚ ‘Αθηνά’ στη διεύθυνση:

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / ΕΚ ‘Αθηνά’

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου

Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αθήνα

Διαδικασία Επιλογής:

Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, καθώς και της έκθεσης σκοπιμότητας.

Πληροφορίες:

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / ΕΚ ‘Αθηνά’, τηλ: 2106875451, e-mail: hrm_ΑΤ_ilsp.gr