Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη «Aνάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και ψηφιακού εκπαιδευτικού/ψυχαγωγικού υλικού για μικρά παιδιά»
NEWS
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη «Aνάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και ψηφιακού εκπαιδευτικού/ψυχαγωγικού υλικού για μικρά παιδιά»
There are no translations available.

 

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και ψηφιακού εκπαιδευτικού/ψυχαγωγικού υλικού για μικρά παιδιά» του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά

 

Αναθέτουσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αντικείμενο του Έργου: Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακού υλικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά» του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά.

Χρόνος Παράδοσης του έργου: 12 μήνες

Προϋπολογισμός: Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ.

Παροχή Ασφάλειας και Εγγυήσεις: Δεν απαιτούνται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και συνεταιρισμοί, που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη και έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση έργων συναφών με το αντικείμενο της Προκήρυξης.

Λήψη Πλήρους Τεύχους Προκήρυξης: Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι Αττικής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ και από τον σύνδεσμο: Πλήρες Τεύχος

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Mέχρι την Τετάρτη 07.12.2011, και ώρα 13:00 μ.μ.

Αποσφράγιση Προσφορών: Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι Αττικής αμέσως μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας.
 

Ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο: 08/11/2011