Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού No [ ILSP.SD24.196.KRHPIS-0618] με κριτήριο: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)
NEWS
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού No [ ILSP.SD24.196.KRHPIS-0618] με κριτήριο: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ :Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ηλιάνα Σταμάτη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6875304

FAX : 210 6854270

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ. : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ιστοσελίδα : www.athena-innovation.gr

 

Διακήρυξη

Συνοπτικού διαγωνισμού NO[ ILSP.SD24.196.KRHPIS-0618] με κριτήριο: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τριών λεπτών (12.696,03€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002437 η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναθέτουσα Αρχή

«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι .

τηλ. 210-6875300, 210-6875304

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και τρία λεπτά (12.696,03€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00

Τόπος Διενέργειας

Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25, Μαρούσι

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

7416

 

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Τεχνικό παράρτημα της προκήρυξης