Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
NEWS
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
There are no translations available.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: Καραμαλίδου Κατερίνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: +30 25410 78787 εσωτ. 111

FAX

: +30 25410 63656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.

: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ιστοσελίδα

: www.athena-innovation.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο ILSP.SD22.200.GRE-TASTE-0818 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

ΑΔΑ: ΨI5Σ469ΗΞΩ-56Β

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (24.193,55€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030445 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αναθέτουσα Αρχή

«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι .

τηλ. 210-6875300, 210-6875304

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (24.193,55€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00

Τόπος Διενέργειας

Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά»/ Παράρτημα Ξάνθης, ΝΑ άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

7381/21-09-2018

 Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Τεχνικό παράρτημα της προκήρυξης