Ανοιχτός Εθνικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου»
NEWS
Ανοιχτός Εθνικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου»
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά»  – Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125, Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ηλιάνα Σταμάτη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2106875300

FAX: +30  210 6854270

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Αθήνα, 15/05/2015

  

Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενα «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου» για την πράξη με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών» και ακρώνυμο «e-MiLang»

ΑΔΑ: ΩΩΒΡ469ΗΞΩ-Ψ49  

  

Αναθέτουσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ)

Αντικείμενα του Διαγωνισμού: «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου».

Τόπος Παράδοσης: Κτήριο Ε.Κ. Αθηνά, Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος - Μαρούσι

Χρόνος Παράδοσης: 

  1. Μετάφραση του ψηφιακού περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου e- MiLang σε 9 γλώσσες:   3 μήνες
  2. Πιλοτική χρήση του διαδικτυακού τόπου e-MiLang: 1 μήνας

 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός είναι ύψους ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια ευρώ και  ογδόντα ένα λεπτά (81.300,81 €), χωρίς ΦΠΑ. 

Χρηματοδότηση:  Η Πράξη χρηματοδοτείται 100% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Παροχή Ασφάλειας και Εγγυήσεις: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη και που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις στην εκτέλεση της υπηρεσίας.

Λήψη Πλήρους Τεύχους Προκήρυξης: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125  Παράδεισος-Μαρούσι Αττικής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00  έως 17:00 (4ος όροφος)  και από την ιστοσελίδα www.ilsp.gr/files/e-milang_open_tender_13052015_full.rar (σε μορφότυπο pdf)

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:  Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00.

Αποσφράγιση Προσφορών: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125  Παράδεισος, αμέσως μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας.

Διευκρινίσεις: Αρχείο Συγκεντρωτικών Απαντήσεων