Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση “Υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ε. Κ. ‘ΑΘΗΝΑ’ στην Ξάνθη”
NEWS
Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση “Υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ε. Κ. ‘ΑΘΗΝΑ’ στην Ξάνθη”
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά»  – Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Καραμαλίδου Κατερίνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 25410 78787 εσωτ. 111

FAX: +30  25410 63656

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ξάνθη, 02/03/2015

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

“ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε. Κ. ‘Αθηνά’

ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ”

Κωδ. Πρόσκλησης: [ILSP.PD18. XAKD.145.0215]

ΑΔΑ: 73ΡΩ469ΗΞΩ-Ζ1Π

 

Ημ/νία ανάρτησης:

02/03/2015

Τελική Ημ/νια Υποβολής:

16/03/2015, 15:00

 

Γενικές Πληροφορίες

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (Ε.Κ. «Αθηνά») προτίθεται να προβεί στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, καλεί δε τους δυνητικούς προμηθευτές να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος.

Ο εν λόγω πρόχειρος διαγωνισμός δημοσιοποιείται μετά την από 27-02-2015 Απόφασης της 145ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά» με θέμα έγκριση διενέργειας/ κατακύρωσης διαγωνισμών και διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ. «Αθηνά» (Άρθρο 75, §β), όπως ισχύει.

 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

  1. στη φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη κατά τις ώρες από 19.00 μέχρι 07.00 καθημερινά και
  2. στην 24ώρη φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

 

Προϋπολογισμός των Υπηρεσιών

Η μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις υπηρεσίες φύλαξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Χρονική Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Τόπος, τρόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι: 16/03/2015 και ώρα 15:00 στην διεύθυνση: Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης, ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, Τ.Θ.159, 67100 Ξάνθη – Υπόψη Κατερίνας Καραμαλίδου κατά τις ώρες 10:00 - 17:00 τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι την προθεσμία υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από τον τρόπο παράδοσής τους, αλλιώς απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

 

Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών.
  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσθέσουν και άλλες υπηρεσίες πέραν αυτών που αναφέρονται εφόσον θεωρούν ότι αυτές θα συμβάλουν στην επιτυχία του έργου.
  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν εκτενή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις ζητούμενες.

Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ενιαίο κλειστό φάκελο ή συσκευασία με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο:

«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης»

του κτηρίου του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΛ/ Ε.Κ. «Αθηνά»

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 23/03/2015, ώρα 12:00 π.μ.

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατάρτιση Σύμβασης

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς, νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Αξιολόγηση Προσφορών – Παραλαβή Παραδοτέων

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού βάσει του οικονομικού μέρους της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής .

 

Τρόπος Πληρωμής

Η αμοιβή αντιστοιχεί σε περιοδικές δράσεις και θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες πληρωμές.

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους ή/και καλύπτουν τη δαπάνη του έργου.

 

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται σε όσα ερωτήματα υποβληθούν εγγράφως έως και την 09/03/2015. Για πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε στην Κατερίνα Καραμαλίδου, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Δημοσίευση

Το κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.ilsp.gr της Αναθέτουσας Αρχής για δέκα ημέρες τουλάχιστον.