Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε πρόχειρο διαγωνισμό για προμήθεια Ειδικών Μονάδων Λογισμικού
NEWS
Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε πρόχειρο διαγωνισμό για προμήθεια Ειδικών Μονάδων Λογισμικού
There are no translations available.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 24/2/2015, ΩΡΑ 16:00 (ΑΔΑ:698Ω469ΗΞΩ-9Ρ7)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 14

ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 298759

 

 

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.PD16. P61.144.0115

ΑΔΑ:  6Ξ2Υ469ΗΞΩ-6ΑΒ

 

ΦΟΡΕΑΣ:

‘Αθηνά’ - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ ‘Αθηνά’) / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)

 

 

Διεύθυνση:

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25  Μαρούσι

Πληροφορίες:

Ν.Γλάρος

e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Αρ. τηλεφ.:

210 6875451

Αρ. fax:

210 6854270

 

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΙΕΛ/ΕΚ ‘Αθηνά’:

02 Φεβ. 2015

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 16η Φεβ. 2015 και ώρα 16:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 24/2/2015, ΩΡΑ 16:00

 

 

1. Γενικές Πληροφορίες

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης (i) του Υποέργου 11 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (εφεξής καλούμενου Έργου) και (ii) του Υποέργου 14 «Προμήθεια Υπολογιστικού Υλικού και Λογισμικού για τις Ανάγκες του Υποέργου 11» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ 298759 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, προβαίνει στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κατά τμήματα (lots) ειδικών μονάδων λογισμικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και εκατό ευρώ (54.100,00€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη Προσφορά, καλεί δε τους δυνητικούς προμηθευτές να υποβάλουν την οικονομική και τεχνική Προσφορά τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια του παρόντος.

 

Ο εν λόγω πρόχειρος διαγωνισμός δημοσιοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’ (Πρακτικά 144ης Συνεδρίας του ΔΣ της 23-1-2015, Θέμα 10.V) και διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚ ‘Αθηνά’ (Άρθρο 75, §β), όπως ισχύει.

 

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου ή αναδόχων του προκηρυσσόμενου Έργου προμήθειας ειδικών μονάδων λογισμικού.

 

Τα προς προμήθεια λογισμικά υλοποιούν τεχνολογίες βάσης σε αναγνώριση φωνής, σύνθεση φωνής, επεξεργασία εικόνας και σήματος κλπ., και περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, το οποίο διατίθεται εδώ.

 

Λόγω της εξειδίκευσης και της ποικιλίας των τεχνικών χαρακτηριστικών των μονάδων λογισμικού (software), είναι πιθανό να μην υπάρξει ένας προμηθευτής που να μπορέσει να υποβάλει Προσφορά για το σύνολο του αναγκαίου λογισμικού. Γι’ αυτό και το σύνολο των προς προμήθεια ειδών διαιρείται σε Τμήματα και επιτρέπεται η υποβολή Προσφορών για ένα ή περισσότερα από τα συγκεκριμένα Τμήματα, ώστε ο παρών διαγωνισμός να προκαλέσει το ενδιαφέρον περισσότερων υποψηφίων αναδόχων.

 

Γίνονται, επομένως, δεκτές Προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα στα οποία διαιρείται το προκηρυσσόμενο Έργο προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές Προσφορές για μέρος των προαναφερθέντων Τμημάτων του απαιτούμενου λογισμικού.

 

Στην συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης ο όρος Ανάδοχος αναφέρεται αδιακρίτως σε κάθε έναν από τους δυνατούς Αναδόχους και σε όλους μαζί.

 

3. Προϋπολογισμός του Έργου Προμήθειας Λογισμικού

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τμήμα του Προς Ανάθεση Έργου

Προϋπολογισμός Τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Ποσό ΦΠΑ (23%) Τμήματος

Προϋπολογισμός Τμήματος (με ΦΠΑ)

Τμήμα 1

34.146,34 €

7.853,66 €

42.000,00 €

Τμήμα 2

5.691,06 €

1.308,94 €

7.000,00 €

Τμήμα 3

4.146,34 €

 953,66 €

5.100,00 €

Σύνολα

43.983,74 €

10.116,26 €

54.100,00 €

 

Το ποσό όλων των οικονομικών Προσφορών για κάθε Τμήμα του προς ανάθεση Έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Τμήματος.

 

4. Απαιτούμενοι Χρόνοι Παράδοσης του Λογισμικού

Τμήμα 1

Ένας (1) Μήνας από την υπογραφή της σύμβασης

Τμήμα 2

Τρεις (3) Εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης

Τμήμα 3

Τρεις (3) Εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης

 


5. Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής Προσφορών

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ, 24η Φεβ. 2015 και ώρα 16:00 στην έδρα του ΙΕΛ / ΕΚ ‘Αθηνά’: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, ΤΚ 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, (Πρωτόκολλο ΙΕΛ, 4ος όροφος). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.6. Δικαίωμα Συμμετοχής

  • Φυσικά και νομικά πρόσωπα που εργάζονται και λειτουργούν νόμιμα και έχουν αντικείμενο κύριας δραστηριότητας την διακίνηση/πώληση των προς προμήθεια αγαθών.
  • Συνεταιρισμοί.
  • Ενώσεις / Κοινοπραξίες Προμηθευτών.
  • Κάθε προσφέρων που έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρεί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 


7. Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καταθέτουν τις Προσφορές τους, ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου, στην έδρα του ΙΕΛ / ΕΚ ‘Αθηνά’: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, ΤΚ 151 25 Μαρούσι, Αθήνα και, ειδικότερα, οι Προσφορές παραδίδονται στο Πρωτόκολλο του ΙΕΛ / ΕΚ ‘Αθηνά’ (4ος όροφος), κατά τις ώρες 10:00 – 16:00, τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι την προθεσμία υποβολής Προσφορών. Οι Προσφορές πρέπει να έχουν παραληφθεί από το ανωτέρω γραφείο Πρωτοκόλλου πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από τον τρόπο παράδοσής τους, αλλιώς απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

 

8. Περιεχόμενο Προσφορών

Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει τους υποφακέλους της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς. Σχετικές αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στο τεύχος προκήρυξης.

 

9. Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

10. Εναλλακτικές Προτάσεις

Εναλλακτικές προτάσεις ή Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι Προσφορές πρέπει να αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα Τμήματα του προκηρυσσόμενου Έργου και όχι σε λιγότερα από τα προς προμήθεια είδη που περιλαμβάνει το κάθε Τμήμα.

 

11. Αξιολόγηση Προσφορών – Κατακύρωση Διαγωνισμού

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που έχει ορισθεί από το ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’. Η μέθοδος αξιολόγησης των Προσφορών περιγράφεται στο τεύχος προκήρυξης.

 

12. Κατάρτιση Σύμβαση

Για την εκτέλεση της προμήθειας Θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ ΕΚ ‘Αθηνά’ και Αναδόχου/χων που θα ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους συνεργασίας.

 

13. Παράδοση - Παραλαβή – Περίοδος Εγγύηση

Οι μονάδες λογισμικού  θα παραδοθούν στην έδρα του ΙΕΛ/ΕΚ ‘Αθηνά’ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. Την παραλαβή του Έργου θα πιστοποιήσει η προς τούτο ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ).

 

14. Πληρωμή – Κρατήσεις

Το παρόν Έργο προμήθειας λογισμικού συγχρηματοδοτείται από πόρους της  Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα του Επιχ. Προγράμματος «Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα ακολουθήσουν την χρηματοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΚΔΒΜ προς το ΙΕΛ/ ΕΚ ‘Αθηνά’ του Υποέργου 14 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 298759.

Η αποπληρωμή του Έργου θα γίνει μετά την παραλαβή του Έργου εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την άφιξη στο ΙΕΛ/ ΕΚ ‘Αθηνά’ της αντίστοιχης χρηματοδότησης.

Η πληρωμή της αξίας του προς ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και υπόκειται σε κάθε νόμιμο φόρο ή κράτηση.