Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GameIt
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GameIt
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Μαρκαντωνάτου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875452    
FAX: 210 6854270   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GameIt

Κωδικός : [ILSP.PD14.140.GAME IT-1114]

ΑΔΑ: 7Φ00469ΗΞΩ-2ΨΘ

Νέα προθεσμία υποβολής: Τρίτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 14:00 (ΑΔΑ:7ΣΙΧ469ΗΞΩ-712)

 

Στο πλαίσιο του έργου «Game ΙΤ» , το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75), όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

Το Ε.Κ. Αθηνά δημοσιοποιεί την παρούσα πρόσκληση με βάση την απόφαση της 140ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, που πραγματοποιήθηκε στις 26.11.2014.

 

Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

  1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και ασχολούνται με αντικείμενο τα υπό προμήθεια αγαθά
  2. Συνεταιρισμοί
  3. Κοινοπραξίες Προμηθευτών
  4. Κάθε προσφέρων που έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρεί τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Ειδικοί Όροι:

  1. Ο υπολογιστικός εξοπλισμός (servers, σταθμοί εργασίας), πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 τουλάχιστον ετών με αποκατάσταση της βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα ΟΝ SITE.
  2. Το σύνολο του εξοπλισμού θα συνοδεύεται από το απαραίτητο S/W και φυλλάδια και θα παραδοθεί στο «ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά» στην Ξάνθη (Δ/νση: Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, Τ.Θ.159, 67100 Ξάνθη), εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
  3. Σε κάθε κατηγορία εξοπλισμού θα αναγράφεται αναλυτικά το κόστος και οι κωδικοί της κατασκευάστριας εταιρείας

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πλέον ΦΠΑ & νομίμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Κατάθεση Προσφορών

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο κτήριο του Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος-Μαρούσι, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με απόδειξη στη διεύθυνση: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25, Παράδεισος Αμαρουσίου. Οι προσφορές πρέπει να έχουν παραληφθεί από το γραφείο πρωτοκόλλου του ΙΕΛ (4ος όροφος) πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ασχέτως του τρόπου υποβολής τους.

Κατακύρωση Διαγωνισμού

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών βάσει του κόστους, των τεχνικών χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Παράδοση-Παραλαβή

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στον χώρο του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι παραδοτέος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Προθεσμία Υποβολής

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και ώρα 14:00.

Νέα προθεσμία υποβολής: Τρίτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 14:00.

Δημοσίευση

Το κείμενο της προκήρυξης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: http://www.ilsp.gr