Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσίας Πρόσθετου Λογισμικού Εφαρμογών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού/Ψυχαγωγικού Υλικού
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσίας Πρόσθετου Λογισμικού Εφαρμογών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού/Ψυχαγωγικού Υλικού
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης /

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.Αντωνίου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 300

FAX: 210 6854 270

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Αθήνα, 24/12/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  στο πλαίσιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 για  την Ανάθεση Υπηρεσίας

«Ανάπτυξη Πρόσθετου Λογισμικού Εφαρμογών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού/Ψυχαγωγικού Υλικού»   

ΑΔΑ: ΒΛΓΦ469ΗΞΩ-ΤΜ9

 

Στο πλαίσιο της επέκτασης της χρηματοδοτούμενης πράξης  «Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά» - που εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ: 303631) – το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας για την «Ανάπτυξη Πρόσθετου Λογισμικού Εφαρμογών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού/Ψυχαγωγικού Υλικού»  με την διαδικασία προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΚ του Κέντρου (Άρθρο 75, § β), ως ακολούθως:

 

 

 

 

 

 

υπηρεσια

Ανάπτυξη Πρόσθετου Λογισμικού Εφαρμογών

Κριτήριο Αξιολόγησης:

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ αποψησ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη:

 

12.195,12 €  (πλέον ΦΠΑ), 15.000 € (με ΦΠΑ)

Χρονική Διάρκεια του Έργου:

4 μήνeσ

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών:

Ημέρα Τρίτη/07/01/2014

 


1.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει την δημιουργία πρόσθετων εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακού υλικού (γραφικά, κινούμενα σχέδια) για τον εμπλουτισμό της «Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά», καθώς και την αναβάθμιση του υφισταμένου.

To έργο του αναδόχου περιλαμβάνει

Α) την ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην υπάρχουσα διαδικτυακή πλατφόρμα πενήντα (50) πρόσθετων εφαρμογών λογισμικού των διδακτικών/ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,

Β) την εξαγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων στα τρία τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών της πύλης, λαμβάνοντας υπόψη τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τη στάθμιση των τεστ  στα σχολεία στο πλαίσιο του έργου.

Γ) την ανάπτυξη συστήματος σύνδεσης των ποιοτικών αποτελεσμάτων των τεστ με τις κατάλληλες αντισταθμιστικές ασκήσεις 

Δ) την αναβάθμιση λογισμικού για το σύνολο των υφισταμένων 360 ασκήσεων και

Ε) την Τελική έκδοση του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος της πύλης. Στο έργο του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη του πολυμεσικού υλικού (γραφικά,  κινούμενα σχέδια-animations, βίντεο στην ΕΝΓ) που θα ενσωματωθεί στις παραπάνω δραστηριότητες και το οποίο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία των μικρών παιδιών.

Η υλοποίηση των παραπάνω εφαρμογών θα πρέπει να γίνει βάσει των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της υπάρχουσας διαδικτυακής πύλης ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει χωρίς σφάλματα τις παραπάνω εφαρμογές και επιπλέον σε ξεχωριστά αρχεία το πολυμεσικό υλικό (π.χ. εικόνες, animations) που θα χρησιμοποιηθεί στις δραστηριότητες.

Η αναθέτουσα αρχή (ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά») θα παραδώσει στον ανάδοχο το παρακάτω υλικό:

α) τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του σκορ και την ποιοτική αξιολόγηση των τριών (3) τεστ, β) το περιεχόμενο των πενήντα (50) ασκήσεων (κείμενα) - σενάρια – λειτουργικές προδιαγραφές των δραστηριοτήτων και γ) το ηχητικό υλικό των δραστηριοτήτων (εκφωνήσεις) όπως και το υλικό των βίντεο για την απόδοση κειμένων στην ΕΝΓ, όπου αυτό χρειάζεται.

 

2.     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας προκήρυξης, ήτοι ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εφαρμογών και Ψηφιακού Ψυχαγωγικού Υλικού, και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

B) Ενώσεις / Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή ης προσφοράς.  Σε περίπτωση που Ένωση /Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή της νομικής  μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις  προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να τηρείται η ακόλουθη προϋπόθεση:

  • Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχή κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου.

 

3.     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι μέχρι 4 μήνες.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση η παραπάνω διάρκεια είναι δυνατό να προσαρμοσθεί σε σχέση με τη χρονική στιγμή υπογραφής της σχετικής σύμβασης και με δεδομένο ότι η φυσική ολοκλήρωση του έργου δεν μπορεί να είναι πέραν της 30/06/2014.

Στη συνολική διάρκεια του έργου συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διόρθωσης και βελτίωσης του συνόλου της διαδικτυακής πύλης που πιθανόν να απαιτηθούν και οι οποίες θα προκύψουν από τον τελικό έλεγχο ποιότητας που θα πραγματοποιεί το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά».

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το χρονοδιάγραμμα των ελάχιστων διακριτών φάσεων του έργου και ο μήνας έναρξης και λήξης των φάσεων.

Α/Α Φάσης

Τίτλος Φάσης

Μήνας Έναρξης[1]

Μήνας Λήξης (παράδοσης)[2]

Φ1

Ανάπτυξη των πρόσθετων εκπαιδευτικών/ψυχαγωγικών εφαρμογών

Μ1

Μ3

Φ2

Έλεγχος εφαρμογών - Διορθώσεις

Μ3

Μ4

 

Τα παραδοτέα ανά φάση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α Παραδοτέου/

Φάση

Τίτλος Παραδοτέου

Τύπος Παραδοτέου

Μήνας Παράδοσης

Π1/Φ1

·     Ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην υπάρχουσα διαδικτυακή πλατφόρμα πενήντα (50) πρόσθετων εφαρμογών λογισμικού των διδακτικών/ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

·     Εξαγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων στα τρία τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών της πύλης

·     Ανάπτυξη συστήματος σύνδεσης των ποιοτικών αποτελεσμάτων των τεστ με τις κατάλληλες αντισταθμιστικές ασκήσεις

·     Αναβάθμιση λογισμικού για το σύνολο των υφισταμένων 360 ασκήσεων

 

Εφαρμογές λογισμικού και πολυμεσικό υλικό

 

Μ3

 

Π2/Φ2

Τελική έκδοση του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος της πύλης -

Διορθώσεις /βελτιώσεις

Εφαρμογές λογισμικού και πολυμεσικό υλικό

Μ4

 

 

 

4.     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (12.195,12) πλέον ΦΠΑ.

 

5.     ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι: Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14.00 στην διεύθυνση: ΙΕΛ/ΕΚ. ‘Αθηνά’ – Αρτέμιδος 6  & Επιδαύρου, 15125, Παράδεισος- Μαρούσι, 4ος όροφος – Κα Μαίρη Ασλανίδη.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

 

6.     ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο ή συσκευασία με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΓΙΑΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο:

«Ανάπτυξη Πρόσθετου Λογισμικού Εφαρμογών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού/Ψυχαγωγικού Υλικού»

 στο πλαίσιο της  πράξης:

«Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά»

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΛ/ΕΚ ‘Αθηνά’

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 07/01/2014

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»

 

Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί με βάση την παρακάτω δομή έτσι ώστε να διευκολύνεται η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών:

Ενότητα 1. Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου.

Ενότητα 2. Χρονοδιάγραμμα. Να περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα με ανάλυση ανά φάσεις, παραδοτέα.

Ενότητα 3. Αποτελεσματικότητα του Συστήματος Οργάνωσης, Διοίκησης της Ομάδας Έργου που προτείνεται.

Ενότητα 4. Οικονομικό μέρος της προσφοράς. Το οικονομικό μέρος της προσφοράς συντάσσεται με βάση τον παρακάτω πίνακα.

 


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΦΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ

 

 

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

 

 

 

 

 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές  για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου. Επιπλέον δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα του προκηρυσσόμενου Έργου.

 

7.     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού βάσει του τεχνικού και οικονομικού μέρους της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

Η βαθμολόγηση του τεχνικού μέρους των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε απαράβατους όρους και η Προσφορά έχει χαρακτηριστεί ως τεχνικά αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων:

 

Κριτήριο Αξιολόγησης

Βαρύτητα Κριτηρίου

 

        ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

50%

Χρονοδιάγραμμα, φάσεις και παραδοτέα

40%

Μεθοδολογία υλοποίησης των εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών 

60%

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

50%

Αποτελεσματικότητα του Συστήματος

Οργάνωσης, Διοίκησης της Ομάδας

Έργου που προτείνεται

100%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

     

 

H Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού χρησιμοποιώντας την παρακάτω μέθοδο:

 

Λi = 80* (Βi / Βmax ) + 20* (Kmin/Ki)

όπου:

 

Βmax     η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi              η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin      το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi              το συνολικό κόστος της Προσφοράς i

Λi              τελικός βαθμός της προσφοράς i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

 

8.     ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στο οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργου υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

 

9.     ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης από την ορισθείσα  Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα.

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συντάσσει και τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. 

 

10.  ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου θα γίνει με δόσεις όπως περιγράφεται στη συνέχεια:

  1. Ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (75 %) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παράδοση του παραδοτέου Π1.
  2. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (25 %) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παράδοση και παραλαβή του παραδοτέου Π2.

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμ

Ο τρόπος πληρωμής δύναται να τροποποιηθεί για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.

 

11.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται σε όσα ερωτήματα υποβληθούν εγγράφως έως και την 31η  Δεκεμβρίου 2013.  Για πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ιωάννα Αντωνίου, τηλ. 2016875341, email: agianna@ilsp.gr

 

12.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα, http://www.ilsp.gr/el/news/announcements)¸ της Αναθέτουσας Αρχής .[1]  και 2 Μήνας Έναρξης (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου