Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγνωσιμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για το Υποέργο 2 της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή
NEWS
Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγνωσιμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για το Υποέργο 2 της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης /

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Κουλαφέτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 360

FAX: 210 6854 270

 

Αθήνα, 07.11.2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στο πλαίσιο  διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγνωσιμού

για την προμήθεια Εξοπλισμού για το Υποέργο 2 της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο:  «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006"»  και ακρώνυμο «CLARIN-EL» (ΟΠΣ: 441451 )

 

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της χρηματοδοτούμενης Πράξης «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006" (ΟΠΣ 441451) η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75, §β), όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

Το ΙΕΛ/Ε.Κ.«Αθηνά» δημοσιοποιεί την παρούσα πρόσκληση με βάση την απόφαση της 126ης  συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, που πραγματοποιήθηκε στις 21.10.2013.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

  1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και ασχολούνται με αντικείμενο τα υπό προμήθεια αγαθά
  2. Συνεταιρισμοί
  3. Κοινοπραξίες Προμηθευτών
  4. Κάθε προσφέρων που έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληροί τους όρους της παρούσας προκήρυξης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Ο υπολογιστικός εξοπλισμός (servers, σταθμοί εργασίας), πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 τουλάχιστον ετών με αποκατάσταση της βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα ΟΝ SITE.
  2. Το σύνολο του εξοπλισμού θα συνοδεύεται από το απαραίτητο S/W και φυλλάδια και θα παραδοθεί στο «ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά», εντός 15 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ανάθεση της παραγγελίας.
  3. Σε κάθε κατηγορία εξοπλισμού θα αναγράφεται αναλυτικά το κόστος και οι κωδικοί της κατασκευάστριας εταιρείας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται μέχρι το ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (30.990,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέσουν την προσφορά τους  στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος-Μαρούσι, 4ο όροφος.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στον χώρο του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι παραδοτέος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14.00.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το κείμενο της προκήρυξης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: http://www.ilsp.gr/el/news/announcements

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 

 

Περιγραφή

Τεμ.

                  Προδιαγραφές

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

 

1

Server

1

          Δυνατότητα τοποθέτησης σε RACK

          Δύο (2) CPU 2 X  Intel Xeon E5-2430 ή καλύτερες

          Μνήμη RAM >=96GB

          DVD-RW Dual Layer (+/-)

          2x300GB HDD (sas) 15000rpm σε διάταξη RAID-1

          3x1TB ή μεγαλύτερους HDD (sas) 7200rpm σε διάταξη RAID-5

          Windows Server 2012 Datacenter (Academic license)

          Redundant PSU

 

2

Σταθμοί Εργασίας

5

          CPU Intel® Corei5 ή καλύτερη

          Μνήμη RAM >=4GB 

          DVD-RW Dual Layer (+/-)

          >=500GB HDD SATA

          Οθόνη >=23’’ με ανάλυση =1920 Χ 1080 LED

          Ηχεία  για PC

          Windows  7 professional ENG 64 bit

          Microsoft Office (Academic license)

          Μέγεθος Mini Tower

 

3

Σταθμοί Εργασίας

5

          CPU Intel® Corei7 ή καλύτερη

          Μνήμη RAM >=8GB 

          DVD-RW Dual Layer (+/-)

          >=1ΤB HDD SATA  (2 δίσκους)

          Δυνατότητα διαμόρφωσης RAID 1

          Οθόνη >=23’’ με ανάλυση >=1920 Χ 1080 LED VGA,DVI,DP

          Ηχεία  για PC

          Windows  7 professional ENG 64 bit

          Microsoft Office (Academic license)

          Μέγεθος Mini Tower

 

4

Φορητοί σταθμοί εργασίας

4

          CPU Intel® Corei5 ή καλύτερη

          Μνήμη RAM >=4GB 

          >=128GB SSD SATA

          Οθόνη =14’’ με ανάλυση > =1366 Χ 768 LED

          Windows  7 professional ENG 64 bit

          Microsoft Office (Academic license)

          Βάρος <1,8 kgr

          Τσάντα μεταφοράς

 

5

 switch

1

          Ταχύτητες Μεταφοράς Δεδομένων 10/100/1000 Mbps

          Αριθμός Πορτών 48-port

          Έτοιμο για  τοποθέτηση σε RACK

          Managable

          Έτοιμο  για διασύνδεση (stacking) με CISCO switch (WS-C2960S-48TS)

 

6

Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος

1

          Τύπου ONLINE ονομαστικής ισχύος 3000 VA

          Έτοιμο για  τοποθέτηση σε RACK

          Με δυνατότητα διαχείρισης μέσω δικτύου (LAN management port)