Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενα «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου» για την πράξη με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών»
NEWS
Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενα «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου» για την πράξη με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών»
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενα «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου» για την πράξη με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών» και ακρώνυμο «e-MiLang».

 

 

 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ)

Αντικείμενα του Διαγωνισμού: «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου».

Τόπος Παράδοσης: Κτήριο Ε.Κ. Αθηνά, Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος - Μαρούσι

Χρόνος Παράδοσης:

  1. Μετάφραση του ψηφιακού περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου e- MiLang σε 9 γλώσσες: 3 μήνες
  2. Πιλοτική χρήση του διαδικτυακού τόπου e-MiLang: 1 μήνας

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός είναι ύψους ογδόντα μίας χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (81.300,81 €), χωρίς ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση: Η Πράξη χρηματοδοτείται 100% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Παροχή Ασφάλειας και Εγγυήσεις: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη και που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις στην εκτέλεση της υπηρεσίας.

Λήψη Πλήρους Τεύχους Προκήρυξης: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος-Μαρούσι Αττικής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 17:00 (4ος όροφος) και από τον σύνδεσμο: http://www.ilsp.gr/el/news/announcements (σε μορφότυπο pdf).

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 15Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12.00.

Αποσφράγιση Προσφορών: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος, αμέσως μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας.

Διευκρινίσεις: Αρχείο Συγκεντρωτικών Απαντήσεων

Τεύχος προκήρυξης: Μέρος 1, Μερος 2, Μέρος 3