Περίληψη Τεύχους Προκύρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού αριθμ. 1/13 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ. Αθηνά»
NEWS
Περίληψη Τεύχους Προκύρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού αριθμ. 1/13 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ. Αθηνά»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης / ΙΕΛ Ξάνθης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατερίνα Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +30 25410 78787

FAX : +30 25410 63656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ. : info@ceti.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ.   1/13

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Ε.Κ. Αθηνά»

 1. Αναθετουσα αρχή: «Αθηνά» – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ε.Κ. «Αθηνά») / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 - Ξάνθη, Τηλ: 25410.78787, Fax: 25410.63656, URL: www.athena-innovation.gr.
 2. Περιγραφή/αντικείμενο του διαγωνισμού: Η προμήθεια και εγκατάσταση όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Προκήρυξης:

  α.       Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 150kVA

  β.       Τροφοδοτικού αδιαλείπτου παροχής 50kVA (τριφασικό) με συστοιχία μπαταριών

  γ.       Κεντρικού συστήματος έλεγχου κτηρίου (Building Management System – BMS)

  δ.       Αναβάθμισης και επέκτασης του VOIP τηλεφωνικού κέντρου

  ε.       Διαδραστικών πινάκων και παρελκομένων αμφιθέατρου και αιθουσών

  στ.      Συστήματος ασφάλειας κτηρίου

  ζ.       Συστήματος έλεγχου πρόσβασης στους χώρους του κτηρίου

  η.       Συστήματος θυροτηλεόρασης κυρίων εισόδων

  θ.       Επίπλων και ειδικού εξοπλισμού εργαστηρίων

  ι.        Επίπλων αμφιθεάτρου, συνεδριακών και λοιπών χώρων κτηρίου

  ια.      Συστήματος παροχής πεπιεσμένου αέρα.

 3. Τόπος παράδοσης των ειδών:  Ξάνθη.
 4. Διαδικασία: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, λεπτομέρειες αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
 5. Κριτήρια Ανάθεσης: Η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Επιτρέπεται η υποβολή μίας και μόνο εναλλακτικής προσφοράς υπό τις συνθήκες που αναγράφονται λεπτομερώς στο τεύχος της Προκήρυξης.
 7. Μερικές προσφορές: Γίνονται δεκτές υπό τους όρους που αναγράφονται λεπτομερώς στο τεύχος της Προκήρυξης.
 8. Προϋπολογισμός: 524.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 9. Προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας: Αναφέρεται αναλυτικά στο τεύχος προκήρυξης.
 10. Δικαιώματα προαίρεσης: Δεν εφαρμόζονται.
 11. Διάθεση τεύχους προκήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος προκήρυξης, με την καταβολή ποσού 100,00 €, από τη γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής (κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά», 1ος Όροφος, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη), μέχρι 5-6-2013 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00 ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http:// http://www.ilsp.gr/el/news/announcements/182-ktirio). Η αποστολή του τεύχους είναι δυνατό να γίνει με courier με επιβάρυνση του παραλήπτη. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής παραλαβής (download) δεν καταβάλλεται αντίτιμο για τη λήψη του τεύχους του διαγωνισμού. Πληροφορίες από την κ. Κατερίνα Καραμαλίδου (τηλ 25410.78787, fax: 25410.63656, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).
 12. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Μέχρι την 12-6-2013 και ώρα 10:00π.μ. όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος προκήρυξης.
 13. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Αναλύονται στο τεύχος προκήρυξης.
 14. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
 15. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος παροχών υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται λεπτομερώς στο τεύχος της Προκήρυξης.
 16. Δικαιολογητικά και τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προκήρυξης.
 17. Περίοδος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία:
  • Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
  • Η αποσφράγιση των προφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμμετεχόντων, στο κτήριο στέγασης της Αναθέτουσας Αρχής στην Ξάνθη (Αίθουσα Συνεδριάσεων, 1ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη, την 12-6-2013 και ώρα 10:00 πμ.
  • Ο παρών διαγωνισμός σχετίζεται με σχέδιο / πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
 19. Ημερομηνία Αποστολής της Παρούσας Προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 10-4-2013.

  Ημερομηνία  παραλαβής προκήρυξης:  13-4-2013. 

   

  ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   

  Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι τις 5/6/2013 και ώρα 15:00.

  Για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.

  Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής (κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά», 1ος Όροφος, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη) με τους εξής τρόπους:

    I. Αυτοπροσώπως από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, όπου καταβάλουν το αντίτιμο και παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού.

    II. Μέσω COURIER. Ο υπάλληλος της εταιρείας Courier καταβάλει το αντίτιμο και παραλαμβάνει τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη.

    III. Μέσω COURIER. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το αντίτιμο στο λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής στην EUROBANK (ΙΒΑΝ GR 8302 6023 8000 0290 1015 75848), αποστέλλουν αποδεικτικό της κατάθεσης και ο υπάλληλος της εταιρείας Courier παραλαμβάνει τα τεύχη του διαγωνισμού. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη.

    IV. Από την παρούσα ιστοσελίδα ακολουθώντας το σύνδεσμο που δίνεται στη συνέχεια. Σε αυτή την περίπτωση δεν καταβάλλεται αντίτιμο για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού. 

  Στις περιπτώσεις II, ΙΙΙ και IV η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

   

  Τεύχη του διαγωνισμού

  Απαντήσεις – Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό (τελευταία ενημέρωση 3-6-2013)


  Σημ. Για να δείτε και/ή να εκτυπώσετε τα σχέδια των μελετών εάν δεν έχετε το λογισμικό AutoCAD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον viewer τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από εδώ.