Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ανάπτυξη και διάχυση ενημερωτικού υλικού
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ανάπτυξη και διάχυση ενημερωτικού υλικού
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Βακαλοπούλου, avacalop@ilsp.athena-innovation.gr                                                                       

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 447

FAX: 210 6852 620

 

Αθήνα,    17.12.2012

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανάπτυξη και διάχυση ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού προώθησης

για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: e-MiLang (Υποέργο 6)

«Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών»

(ΟΠΣ 296157)

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013)

 

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου του Ε.Κ. «Αθηνά» - «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», για την κάλυψη των αναγκών του στο πλαίσιο της Πράξης e-MiLang «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών» (Υποέργο 6), προτίθεται να αναθέσει την ανάπτυξη και διάχυση ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού προώθησης του διαδικτυακού τόπου e-MiLang σε εξωτερικό ανάδοχο.

 

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και διάχυση ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού προώθησης του διαδικτυακού τόπου e-MiLang, ο οποίος απευθύνεται σε μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και περιέχει ζητήματα που τους απασχολούν. Το υλικό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ένα δίφυλλο διαφημιστικό φυλλάδιο (τετραχρωμίας και διαστάσεων 29,7Χ21 ανοιχτό, 14,85Χ21 κλειστό ή 20Χ19 ανοιχτό, 10Χ20 κλειστό) και ένα σχετικό δελτίο τύπου. Ο διαδικτυακός τόπος e-MiLang είναι πολύγλωσσος (Ελληνικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Πολωνικά, Κινέζικα-Μανδαρινικά, Αραβικά και Αγγλικά) και βασικά μέρη του είναι τα εξής:

 

  • Δίγλωσσα λεξικά, τα οποία καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των μεταναστών.
  • Κείμενα που ενημερώνουν και καθοδηγούν τους μετανάστες στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, ενώ παράλληλα περιλαμβάνουν μια σειρά από άλλες χρηστικές πληροφορίες.
  • Κείμενα με πληροφοριακό υλικό, που διευκολύνει τους μετανάστες στην εξοικείωσή τους με το γενικότερο πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο της Ελλάδας.
  • Φόρουμ χρηστών του ιστοτόπου και ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ τους.

 

Οι βασικές λειτουργικότητες του διαδικτυακού τόπου e-MiLang καθώς και το ψηφιακό περιεχόμενό του θα διατίθεται και σε ανεξάρτητη παραθυρική εφαρμογή λογισμικού υπό τη μορφή DVD-ROM.

 

Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη στην ανάπτυξη και διάχυση ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού προώθησης αντίστοιχου με αυτού που απαιτείται από την παρούσα Πρόσκληση, κατά προτίμηση πολύγλωσσων.

 

Αμοιβή

Ο προϋπολογισμός των ενεργειών ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην ως άνω αμοιβή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπη προσφορά αποτελούμενη από δύο υποφακέλους – τεχνική & οικονομική προσφορά – στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση
  • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα
  • Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής και προφίλ εταιρείας για τα νομικά πρόσωπα
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα φυσικού προσώπου, εκπροσώπου εταιρείας ή μελών ομάδας.

 

Όροι Συμμετοχής

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου.

 

Διαδικασία Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 21.01.2013, στα γραφεία του ΙΕΛ, οδ. Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι, στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου.

 

Πληροφορίες: Μαίρη Ασλανίδη, τηλ. 210 6875302, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Δημοσίευση:

Το κείμενο της προκήρυξης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: www.ilsp.gr/news/announcement