Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: σχεδίαση ιστοσελίδας
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: σχεδίαση ιστοσελίδας
There are no translations available.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Βακαλοπούλου, avacalop@ilsp.athena-innovation.gr                                                                       

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 447

FAX: 210 6852 620

                                                                                                                  

Αθήνα, 17.12.2012                                                                                        

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη γραφιστική σχεδίαση διαδικτυακού τόπου

για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: e-MiLang (Υποέργο 4)

«Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών»

(ΟΠΣ 296157)

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013)

 

 

 

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου του Ε.Κ. «Αθηνά» - «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», για την κάλυψη των αναγκών του στο πλαίσιο της Πράξης e-MiLang «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών» (Υποέργο 4), προτίθεται να αναθέσει τη γραφιστική σχεδίαση του διαδικτυακού τόπου e-MiLang σε εξωτερικό ανάδοχο.

 

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου

Το έργο αφορά τη γραφιστική σχεδίαση του διαδικτυακού τόπου e-MiLang, με τις εξής λειτουργικές προδιαγραφές, οι οποίες απαιτείται να υποστηρίζονται από το σχεδιασμό της όλης διεπαφής χρήστη:

 

 • Πολυγλωσσική διεπαφή (10 γλώσσες: Ελληνικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Πολωνικά, Κινέζικα-Μανδαρινικά, Αραβικά και Αγγλικά) για όλες τις υπηρεσίες/λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου.
 • Πολυμεσική (κείμενο, εικόνα, ήχος, video) διεπαφή του διαδικτυακού τόπου.
 • Υποχώρος πρόσβασης σε περιβάλλον εξοικείωσης των χρηστών με την ελληνική γλώσσα μέσω 9 δίγλωσσων λεξικών.
 • Υποχώρος πρόσβασης σε περιβάλλον προβολής, αναζήτησης και πλοήγησης σε πληροφορίες διοικητικού και χρηστικού χαρακτήρα.
 • Υποχώρος πρόσβασης σε περιβάλλον προβολής, αναζήτησης και πλοήγησης σε πληροφορίες πολιτιστικού χαρακτήρα.
 • Φόρουμ χρηστών του ιστοτόπου και ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ τους.
 • Υποχώρος όπου θα μπορούν οι χρήστες να αναρτούν αγγελίες και τις ανακοινώσεις.
 • Υπηρεσία φωνητικής πλοήγησης στον διαδικτυακό τόπο.
 • Υποχώρος με σχολιασμένους ενεργούς συνδέσμους, οι οποίοι ανά γλώσσα θα παραπέμπουν σε αντίστοιχους ειδησεογραφικούς ιστότοπους.
 • Υποχώρος με δυναμικά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο, όπου θα εμφανίζονται ειδήσεις που αφορούν σε θέματα των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα.

 

Τόσο το περιεχόμενο όσο και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου θα μεταφερθεί και σε ανεξάρτητη παραθυρική εφαρμογή λογισμικού υπό τη μορφή DVD-ROM, η οποία θα έχει την ίδια γραφιστική σχεδίαση.

 

Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη στη γραφιστική σχεδίαση διαδικτυακών τόπων αντίστοιχων με αυτόν που αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση. Επιθυμητή είναι η εμπειρία στη σχεδίαση πολύγλωσσων διαδικτυακών τόπων.

 

Αμοιβή

Ο προϋπολογισμός των ενεργειών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην ως άνω αμοιβή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.

 

 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Έντυπη προσφορά αποτελούμενη από δύο υποφακέλους – τεχνική & οικονομική προσφορά- στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση
 • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα
 • Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής και προφίλ εταιρείας για τα νομικά πρόσωπα
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα φυσικού προσώπου, εκπροσώπου εταιρείας ή μελών ομάδας.

 

Όροι Συμμετοχής

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου.

 

Διαδικασία Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 21/01/2013, στα γραφεία του ΙΕΛ, οδ. Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι, στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου.

 

Πληροφορίες: Μαίρη Ασλανίδη, τηλ. 210 6875302, email: maslanidi@ilsp.athena-innovation.gr.

 

Δημοσίευση:

Το κείμενο της προκήρυξης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: www.ilsp.gr/ /news/announcement