Τμήμα - Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας και Γλωσσικών Πόρων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας και Γλωσσικών Πόρων

  
 

Κύριος στόχος του Τμήματος Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας και Γλωσσικών Πόρων είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της Υπολογιστικής Λεξικολογίας και Λεξικογραφίας, η κατάρτιση μονογλωσσικών και πολυγλωσσικών πόρων (Σώματα Κειμένων, Λεξικά, Θησαυρούς, κλπ) με επίκεντρο την Ελληνική γλώσσα, και η ανάπτυξη σχετικών εργαστηριακών πρωτοτύπων. Η έρευνα και η ανάπτυξη στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας και Γλωσσικών Πόρων εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς:

  • συλλογή και επισημείωση μονογλωσσικών και πολυγλωσσικών πόρων, με στόχο την γλωσσική έρευνα και την ανάπτυξη εφαρμογών,
  • σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαχείρισης σωμάτων κειμένων,
  • καθορισμός των προδιαγραφών για την λεξικογραφική πρακτική (κριτήρια κατάρτισης μακροδομής, προδιαγραφές κωδικοποίησης μικροδομής κ.ά.),
  • σχεδιασμός και υλοποίηση ενός περιβάλλοντος διαχείρισης λεξικών δεδομένων,
  • κατάρτιση μονόγλωσσων (Ελληνικών) και πολύγλωσσων ηλεκτρονικών χρηστικών λεξικών για ανθρώπους χρήστες,
  • κατάρτιση υπολογιστικών λεξικών για συστήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας,
  • δημιουργία ορολογικών βάσεων δεδομένων,
  • ανάπτυξη και συντήρηση (σε συνεργασία με το Παράρτημα του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" στην Ξάνθη) του Εθνικού Θησαυρού Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ), ο οποίος είναι διαθέσιμος μέσω Διαδικτύου.
 
 

Τρέχοντα έργα

Υπηρεσίες

Προϊόντα

 

 
Σε έργα του τμήματος συνεργάζονται τα παρακάτω μέλη: