Τμήμα - Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  
 

To Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς ιδρύθηκε με στόχο τη διατήρηση, διαφύλαξη και διάχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς εφαρμόζοντας παράλληλα με τις παραδοσιακές, και τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφόρησης και μεθόδους παρουσίασης. Με τη χρήση δικτυακών, υπολογιστικών και πολυμεσικών εφαρμογών και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει, αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και των επιστημών του πολιτισμού, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

Το ενδιαφέρον του τμήματος επικεντρώνεται στο σύνολο των μνημείων λόγου και τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20ο αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία και αξιοποίηση ψηφιακών συλλογών πολιτιστικού αποθέματος. Ανάμεσα στις προτεραιότητες του τμήματος είναι:

  • οι πολυμεσικές βάσεις δεδομένων
  • η τρισδιάστατη (3D) αναπαράσταση και απεικόνιση χώρων και αντικειμένων
  • η ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση και ανίχνευση αρχαιολογικών θέσεων, τη μεταξύ τους σχέση και την εξέλιξή τους στον χρόνο, αλλά και η
  • ολοκληρωμένη αρχειοθέτηση, μελέτη, παρουσίαση και δημοσίευση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση τόσο των παραδοσιακών μεθόδων όσο και των σύγχρονων τεχνολογιών.

Με την ανάπτυξη/ εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών/μεθόδων και την παράλληλη αξιολόγησή τους, το τμήμα αποβλέπει αφενός στην κατανόηση, υποστήριξη και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, και αφετέρου στην απόδοση επιπλέον αξίας σε αυτήν, μέσω της εξαγωγής νέας γνώσης και της διαχείρισης της ήδη προσφερόμενης.

Ταυτόχρονα γίνεται μελέτη για την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παρουσίασης μουσειακών αντικειμένων και συλλογών που να προσελκύουν και να γίνονται εύκολα και γρήγορα κατανοητές από το ευρύ κοινό, καλύπτοντας παράλληλα και τις απαιτήσεις των ειδικών. Η δημιουργία εικονικών μουσείων και η προβολή τους στο διαδίκτυο εμπίπτει άμεσα στους στόχους του τμήματος.

Βασικό στόχο του τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί η διεπιστημονική προσέγγιση των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Στους εκπαιδευτικούς στόχους του τμήματος εμπίπτει επίσης η συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη μορφή επιστημονικής επίβλεψης, παροχής υποτροφιών και γενικότερα εξοικείωσης με τον χώρο της τεχνολογίας και του πολιτισμού.

 
 
 
 
Υπεύθ. τμήματος: Τσιαφάκη Δέσποινα
Μέλη τμήματος: