Αποτελέσματα Προκηρύξεων/Προσκλήσεων
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αποτελέσματα Προκηρύξεων/Προσκλήσεων
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου συνεργάτη με κωδικό πρόσκλησης ILSP.264- Transition8_CS-0720

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου συνεργάτη

ΑΔΑ: 6ΑΨΟ469ΗΞΩ-Ι5Τ

   

Διαβάστε περισσότερα »
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου με κωδικό πρόσκλησης ILSP.251.ELG-0320

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: 6ΞΨΑ469ΗΞΩ-ΩΥΥ


Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «European Language Grid» και σε συνέχεια δημοσιοποίησης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό ILSP.251.ELG-0320 και ΑΔΑ: 67Ε0469ΗΞΩ-Η13 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, ανακοινώνεται ότι ματαιώνεται η εν λόγω πρόσκληση χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου, λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου με αποτέλεσμα οι προς ανάθεση εργασίες όπως περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό.


Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 26/08/2020 265η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

 

Αθήνα 28/08/2020

Ο Διευθυντής του ΙΕΛ

Δρ. Βασίλειος Κατσούρος

Ερευνητής Α’ βαθμίδας

 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου με κωδικό πρόσκλησης ILSP.254.ELRC3-CS-0420

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας  ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: ΩΨΘ4469ΗΞΩ-Ι31


Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ELRC3- Action on CEF Automated Translation Core Service Platform» και σε συνέχεια δημοσιοποίησης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό ILSP.254.ELRC3-CS-0420 και ΑΔΑ: ΩΩ2Β469ΗΞΩ-ΙΔΨ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, ανακοινώνεται ότι ματαιώνεται η εν λόγω πρόσκληση χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου, λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου με αποτέλεσμα οι προς ανάθεση εργασίες όπως περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό.


Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 26/08/2020 265η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Αθήνα 28/08/2020

Ο Διευθυντής του ΙΕΛ

Δρ. Βασίλειος Κατσούρος

Ερευνητής Α’ βαθμίδας

 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου με κωδικό πρόσκλησης ILSP.254.ELRC3-0420

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: Ω2ΧΗ469ΗΞΩ-ΓΥΥ


Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ELRC3- Action on CEF Automated Translation Core Service Platform» και σε συνέχεια δημοσιοποίησης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό ILSP.254.ELRC3-0420 και ΑΔΑ: ΨΑΞΣ469ΗΞΩ-1ΤΣ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, ανακοινώνεται ότι ματαιώνεται η εν λόγω πρόσκληση χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου, λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου με αποτέλεσμα οι προς ανάθεση εργασίες όπως περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό.


Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 26/08/2020 265η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Αθήνα 28/08/2020

Ο Διευθυντής του ΙΕΛ

Δρ. Βασίλειος Κατσούρος

Ερευνητής Α’ βαθμίδας

 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης με κωδικό πρόσκλησης ILSP.264.myEL.ΧΑΝ.0520

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης

ΑΔΑ: ΩΖΕΕ469ΗΞΩ-Κ5Π

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο

Σελίδα 1 από 32