Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων υποτρόφων
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων υποτρόφων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα  αξιολόγησης υποψηφίων υποτρόφων

 

   

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRE-Taste: η Γεύση προς Ελλάδας», και μετά τη λήξη ισχύος προς με κωδικό ILSP.228.ΥΠ.GRE-0619 και ΑΔΑ: 6ΦΕ5469ΗΞΩ-3ΔΩ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) υποτροφίες, η ορισθείσα με την από 21.01.2019 απόφαση προς 215ης Συνεδρίας του ΔΣ Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε προς ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

-

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α

847/26-6-2019

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

- 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α

848/26-6-2019 ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Οι δύο (2) φάκελοι υποψηφιοτήτων παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, και εισηγείται τη χορήγηση υποτροφίας στους δύο (2) υποψήφιους/ες. Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 05/07/2019 231η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με δεδομένο ότι και οι δύο (2) Υποψήφιοι/ες ήταν τελικοί επιτυχόντες/ούσες, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.

 

Αθήνα 05/07/2019

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Κατσούρος