Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «PRESIOUS – PREdictive digitization, reStoration and degradatIOn assessment of cultUral heritage objectS» με κωδικό 600533 στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FP7-ICT-2011-9 (THEME ICT-2011.8.2 - ICT FOR ACCESS TO CULTURAL RESOURSES) και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.X.146.PRE.ALL-0415 και ΑΔΑ: 62ΣΕ469ΗΞΩ-ΛΧΟ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση δύο (2) έργων (με κωδικούς PRES1, PRES2) από δύο (2) ερευνητικούς συνεργάτες, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (144η Συνεδρία, 23/01/2015) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

 

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

PRES1

1

Θεολόγου Παναγιώτης

1004/18-05-2015

NAI

PRES2

2

Σταματελάτος Γεώργιος

1005/18-05-2015

NAI

Όλες οι προτάσεις παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι δύο (2) εμπρόθεσμες υποβληθείσες προτάσεις και τα αποδέχθηκε όλα ως έγκυρα.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις δύο (2) αποδεκτές υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψήφιους:

Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

PRES1

1

Θεολόγου Παναγιώτης

7,50

PRES2

2

Σταματελάτος Γεώργιος

6,95

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 17/06/2015 148η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 17/06/2015

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης