ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης “ΣΥΝΘΕΣΗ” με κωδικό ΟΠΣ 453644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», και μετά από την λήξη ισχύος τής με ILSP.143. SY-PL-1214 και AΔΑ: 67ΤΩ469ΗΞΩ-10Κ, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση ενός συμβασιούχου μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (130η Συνεδρία, 30-01-2014, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την μοναδική πρόταση υποψηφιότητας:

  

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

Μηχανικός/Πληροφορικός

1

ΠΕΤΡΑ ΕΛΕΝΗ

5013/12-01-2015

12-01-2015

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για την μοναδική υποψηφιότητα, στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Βαθμολόγηση υποψηφίων συνεργατών ανά κριτήριο αξιολόγησης

Κωδικός

Προς Ανάθεση Έργου

Α/A

Ονομ/νυμο

Επιστημονική Επάρκεια

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 5

Βάρος Κριτηρίου = 40%

Επιθυμητά Προσόντα

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 5

Βάρος Κριτηρίου = 25%

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 0

Βάρος Κριτηρίου = 15%

Συνολική Αποτίμηση της Εικόνας του Υποψηφίου Συνεργάτη

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 5

Βάρος Κριτηρίου = 20%

Συνολικός Βαθμός

Υποψηφ. Αποδεκτή

Μηχανικός/

Πληροφορικός

1

ΠΕΤΡΑ ΕΛΕΝΗ

10

10

10

10

10

ΝΑΙ

 

Ο Πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην οποία προέβη η Επιτροπή

Εισήγηση επιλογής υποψηφίων συνεργατών

ID

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α Αξιολόγησης

Ονοματεπώνυμο

 

Μηχανικός/Πληροφορικός

1

ΠΕΤΡΑ ΕΛΕΝΗ

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 23.01.2015 144η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 29/01/2015

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης